Helsingfors stad

Protokoll

19/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/1

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 326

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

        Wille Rydman, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara

        Atte Kaleva, ersättare Laura Rissanen

        Maaret Castrén, ersättare Heimo Laaksonen

        Daniel Sazonov, ersättare Seida Sohrabi

        Anniina Iskanius, ersättare Matti Niiranen

        Nina Suomalainen, ersättare Mukhtar Abib

        Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula

        Mari Holopainen, ersättare Johanna Sydänmaa

        Osmo Soininvaara, ersättare Kati Juva

        Atte Harjanne, ersättare Jussi Chydenius

        Shawn Huff, ersättare Oula Silvennoinen

        Johanna Nuorteva, ersättare Hannu Oskala

        Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen

        Timo Harakka, ersättare Thomas Wallgren

        Ilkka Taipale, ersättare Nita Austero

        Erkki Tuomioja, ersättare Jenni Hjelt

        Veronika Honkasalo, ersättare Vesa Korkkula

        Mia Haglund, ersättare Ajak Majok

        Suldaan Said Ahmed, ersättare Laura Kolehmainen

        Mari Rantanen, ersättare Mikko Paunio

        Teija Makkonen, ersättare Marko Kettunen

        Tom Packalén, ersättare Erkki Karinoja

        Harry Harkimo, ersättare Sanna-Leena Perunka

        Joel Harkimo, ersättare Oona Hagman

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566