Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 326

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Wille Rydman, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara

        Atte Kaleva, tilalle Laura Rissanen

        Maaret Castrén, tilalle Heimo Laaksonen

        Daniel Sazonov, tilalle Seida Sohrabi

        Anniina Iskanius, tilalle Matti Niiranen

        Nina Suomalainen, tilalle Mukhtar Abib

        Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula

        Mari Holopainen, tilalle Johanna Sydänmaa

        Osmo Soininvaara, tilalle Kati Juva

        Atte Harjanne, tilalle Jussi Chydenius

        Shawn Huff, tilalle Oula Silvennoinen

        Johanna Nuorteva, tilalle Hannu Oskala

        Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen

        Timo Harakka, tilalle Thomas Wallgren

        Ilkka Taipale, tilalle Nita Austero

        Erkki Tuomioja, tilalle Jenni Hjelt

        Veronika Honkasalo, tilalle Vesa Korkkula

        Mia Haglund, tilalle Ajak Majok

        Suldaan Said Ahmed, tilalle Laura Kolehmainen

        Mari Rantanen, tilalle Mikko Paunio

        Teija Makkonen, tilalle Marko Kettunen

        Tom Packalén, tilalle Erkki Karinoja

        Harry Harkimo, tilalle Sanna-Leena Perunka

        Joel Harkimo, tilalle Oona Hagman

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566