Helsingfors stad

Protokoll

19/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 328

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2022

HEL 2021-009559 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2022 enligt följande:

nr

vecka

dag

kl.

 

1.

3

19.1.2022

18

frågestund

2.

5

2.2.2022

18

 

3.

7

16.2.2022

18

motionsbehandling

4.

9

2.3.2022

18

frågestund

5.

11

16.3.2022

18

 

6.

13

30.3.2022

18

frågestund

7.

15

13.4.2022

18

 

8.

17

27.4.2022

18

frågestund

9.

20

18.5.2022

18

motionsbehandling

10.

22

1.6.2022

18

 

11.

24

15.6.2022

18

 

12.

25

22.6.2022

16

bokslut

13.

34

24.8.2022

18

 

14.

36

7.9.2022

18

frågestund

15.

38

21.9.2022

18

 

16.

40

5.10.2022

18

motionsbehandling

17.

43

26.10.2022

18

frågestund

18.

44

2.11.2022

18

 

19.

46

16.11.2022

16

budget

20.

47

23.11.2022

18

budget, motionsbehandling

21.

49

7.12.2022

16

 

 

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 94 § 2 mom. anges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Enligt 29 kap. 2 § 3 mom. i förvaltningsstadgan kan ordföranden med anledning av ett litet antal ärenden eller en annan särskild orsak inställa ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet under den fastslagna dagen för sammanträdet.

Kallelsen till stadsfullmäktiges sammanträde sänds elektroniskt minst fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid läggs föredragningslistan för sammanträdet ut på det allmänna datanätet.

Protokollet från stadsfullmäktige med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen tillgängligt i det allmänna datanätet i enlighet med 140 § i kommunallagen.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566