Helsingfors stad

Protokoll

19/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

03.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 334

Initiativ från kommuninvånare 1.1-30.6.2021

HEL 2021-000034 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativen från kommuninvånare och de åtgärder som har vidtagits med anledning av dem.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6.2021.LIITE

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Under perioden 1.1–30.6.2021 registrerades 14 initiativ inlämnade av kommuninvånare. De initiativ som kommit in och svaren med anledning av dem utgör bilaga. De initiativen gäller stadskansliet. Initiativtagarna har fått svar från borgmästaren.

Enligt 23 § i kommunallagen har kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Utöver de initiativ som faller under stadsfullmäktiges kompetens, så kommer det via responssystemet in också andra initiativ och annan respons, som hänskjuts till sektorerna för svar.

Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare eller servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Vid behandlingen av de invånarinitiativ som avses i 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6.2021.LIITE

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 747

HEL 2021-000034 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566