Helsingfors stad

Protokoll

18/2021

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/29

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 318

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om en konstisbana i Hertonäs strands idrottspark

HEL 2021-002229 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mauri Venemies och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att en ny konstisbana byggs på den nuvarande sandplanens plats i Hertonäs strands idrottspark.

Stadsstyrelsen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden anser att det enligt nuvarande ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar inte är möjligt att bygga en konstisbana i Hertonäs strands idrottspark.

För tillfället finns det nio permanenta konstisbanor i Helsingfors. Under de senaste åren har nya konstisbanor byggts på Busholmen, Drumsö och Degerö. Degerö konstisbana ligger på cirka två kilometers avstånd från Hertonäs strand och den kan nås enkelt med kollektivtrafiken. I Hertonäsområdet kommer man dessutom att bygga en ny träningsishall, vars byggarbeten inleds under hösten. I träningsishallen kommer det också att finnas skridskoåkningstider för allmänheten. Även invånarna i Hertonäs strand betjänas väl av både Degerö konstisbana och den nya ishallen.

Investeringskostnaderna för en konstisbana är cirka 800 000–2 000 000 euro, beroende på läget, marken och den övriga infrastrukturen som byggs i samband med banan. Utöver investeringskostnaderna orsakar en konstisbana årligen driftskostnader på cirka 100 000 euro under de följande 20–30 åren.

Den följande utvidgningen av konstisbanenätet sker i Johannesparken, där den nya banan enligt planerna ska vara färdig år 2022. Byggandet av en konstisbana i Nordsjö planeras för år 2025. Enligt perspektivet om en jämn områdesmässig fördelning ska nästa konstisbana planeras till västra Helsingfors.

Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 655

HEL 2021-002229 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 88

HEL 2021-002229 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan rakentamista Herttoniemenrannan liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä taloudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa sekä vuosittain rakennettava Rautatientorin jääpuisto (poislukien vuosi 2021). Viime vuosina ovat valmistuneet radat Jätkä- ja Lauttasaareen sekä Laajasaloon. Seuraavaksi tekojäärataverkosto laajenee Johanneksenpuiston radalla, jonka olisi tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2022. Vuosaareen tekojääradan rakentamista on suunniteltu vuodelle 2025.

Maaria Mäntyniemen vuonna 2015 valmistuneen pro gradu -työn Liikuntapaikkojen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla mukaan seuraavat tekojääradat tulisi rakentaa Itä-, Pohjois- tai Luoteis-Helsinkiin. Sopivia alueita voisivat olla muun muassa Vuosaari, Ruskeasuo, Haaga tai Tali. Vuosaaren radan rakentamisen jälkeen seuraavaa tekojääaluetta tulisikin siis suunnitella Länsi-Helsinkiin. Herttoniemen jäähallin rakennustyöt ovat alkamassa syksyllä 2021, jonne on suunniteltu yleisöluisteluaikoja.

Tekojääratojen rakentamista hidastavat yleisesti liikuntapalveluiden määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 2 000 000 euroa riippuen radan lisäksi rakennettavasta muusta infrastruktuurista, kuten pukuhuoneista ja aidoista. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat nostaa rakentamiskuluja entisestään.

Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuosittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja tarvikkeista noin 100 000 euroa seuraavien 20 - 30 vuoden ajan. Uusien tekojääradan kokoluokan hankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista liikuntapalveluiden nykyisillä investointi- ja käyttömäärärahoilla, vaan molempia olisi korotettava ennen uusien rakentamispäätösten tekoa.

Liikuntapoliittisesta ja Helsingin liikuntastrategisesta näkökulmasta tekojääratojen rakentaminen ovat perusteltuja ehdotuksia. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella olisi myönteisiä vaikutuksia myös alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä. Kuitenkin ennen tekojääratojen suunnittelua ja rakentamispäätöksiä tulisi varmistaa liikuntapalveluiden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen riittävyys.

Herttoniemenrannan liikuntapuiston kentän kehittämismahdollisuuksista on valtuutettujen ohella kiinnostunut paikallinen jalkapalloseura. Puotinkylän Valtti haluaisi vuokrata kentän ja asentaa siihen tekonurmimaton. Alustavissa keskusteluissa liikuntapalvelut ja Valtti ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että Herttoniemenrannan liikuntapuiston kenttä olisi kuitenkin talvisin luistelijoiden ja päivisin läheisten koulujen käytössä. Valtti on suhtautunut myös myötämielisesti siihen, että paikallisille asukkaille myönnettäisiin kentältä vapaakäyttövuoroja prime time -aikoina. Näin ollen tekonurmipintainen kenttä parantaisi alueen kaikkien asukkaiden liikuntamahdollisuuksia.

25.05.2021 Pöydälle

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 323

HEL 2021-002229 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Herttoniemenrannan liikuntapuisto, jonne tekojäätä ehdotetaan, on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa liikuntapuistojen palveluista ja niiden kehittämisestä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tekemän tekojääratojen verkostosuunnitelman perusteella seuraavaksi on suunniteltu Vuosaaren tekojääradan rakentamista. Se on aikatauluteuttu vuodelle 2025.

Viime vuosina Helsinkiin on valmistunut useita tekojääratoja, joista Laajasalon tekojäärata sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Herttoniemenrannasta. Se on hyvin saavutettavissa myös julkisella liikenteellä Herttoniemenrannasta. Lisäksi uuden harjoitusjäähallin rakentaminen aivan Herttoniemenrannan tuntumaan Herttoniemen kartanon pohjoispuolelle, Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien risteykseen alkaa tänä syksynä. Halliin on suunniteltu tulevan myös yleisöluisteluaikoja. Sekä Laajasalon tekojäärata että halli palvelevat hyvin myös herttoniemenrantalaisia.

Jäädytykseen ja huoltoon liittyville laitteille tarvitaan rakennus. Se puolestaan vaikuttaa kaupunki- ja maisemakuvaan. Alustavasti voidaan todeta, ettei Herttoniemenrannan liikuntapuiston kentän muuttamisella tekojääksi olisi merkittäviä vaikutuksia, sillä liikuntapuiston lähiympäristössä ei ole maisemallisia arvokohteita.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti: 31026323

milja.halmkrona(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566