Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/36

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 325

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-011568, 2021-011571, 2021-011572, 2021-011573, 2021-011575, 2021-011576, 2021-011578, 2021-011579

Päätös

Talousarvioaloitteet

        valtuutettu Harry Bogomoloffin ym. aloite tuen lisäämisestä lasten jääliikuntaan

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Seida Sohrabin ym. aloite roska- ja jäteastioiden lisäämisestä
 

        valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan
 

        valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikinkallion metsän suojelusta ja asemakaavan muutoksesta
 

        valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden uudelleenarvioinnista
 

        valtuutettu Heimo Laaksosen ym. aloite kaupallispainotteisen lukion saamisesta Helsinkiin
 

        valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite lelulaatikoiden hankkimisesta leikkipuistoihin

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Seida Sohrabin ym. aloite Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavan kadun nimeämisestä Kalastajankaduksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

 

 

FI02012566