Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/19

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 308

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite kierrätyspiste Tapanilaan

HEL 2021-003496 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 17.03.2021 Honkasalo Veronika Kierrätyspiste Tapanilaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 19 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan, että Tapanilaan järjestetään mahdollisimman pian kierrätyspiste. Lisäksi esitetään, että kaupunki selkeyttää sisäisiä prosessejaan, jotka liittyvät siihen, miten kierrätyspisteet sijoitetaan yhdenvertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti eri kaupungin alueille. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yksikin kielteinen kanta naapurikuulemisissa voi estää kierrätyspisteen sijoittamisen.

Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä on etsitty sijoituspaikkaa kierrätyspisteelle ja sellainen löytyi Hiidenportin ja Malmin kauppatien kulmauksessa sijaitsevalta Hiidenportin pysäköintialueelta. Toimenpideluvan lupaprosessi on vielä käynnissä rakennusvalvontapalvelussa. Lupaprosessiin liittyvä asukkaiden kuuleminen on juuri laitettu vireille ja koska kierrätyspisteen lähiympäristössä ei ole asuinrakennuksia on oletettavaa, ettei pisteen sijoittaminen kohtaa vastustusta. Jos kuulemisen yhteydessä ei tule perusteltua vastustusta, lupa kierrätyspisteen sijoittamiseksi myönnettäneen alkusyksyn aikana. Pakkauskierrätys Rinki Oy sijoittaa tämän jälkeen kierrätysastiat alueelle. Yhtiön mukaan astiat on mahdollista tuoda muutamassa päivässä luvan myöntämisen jälkeen.

Tapanilan kierrätyspisteelle on etsitty paikkaa jo kauan Pakkauskierrätys Rinki Oy:n ja kaupungin yhteistyönä. Pientalovaltaisessa ja tiiviissä Tapanilassa sopivia paikkoja on ollut vaikea löytää, koska paikan tulee täyttää useat vaatimukset liittyen liikennejärjestelyihin, turvallisuuteen, toiminnan tilatarpeisiin, maanomistukseen sekä asuinkiinteistöille mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Aluekierrätyspisteiden rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa. Osa aiemmin soveltuviksi havaituista kohteista on edennyt hakemusvaiheeseen mutta prosessiin liittyvässä kuulemisessa naapurusto on vastustanut hankkeita ja tämän johdosta lupahakemukset on vedetty pois käsittelystä. Kuulemisaikana annetut vastustavat kannanotot ennakoivat yleensä sitä, että myönnetystä luvasta tehdään oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus johtaa mahdollisesti pitkäkestoiseenkin prosessiin, jonka lopputulos ei ole ennalta tiedettävissä, mikä on haasteellista hakijan kannalta. Tavoitteellista on saavuttaa tilanne, jonka naapurit kokevat hyväksyttäväksi. Tästä syystä poistuneille astioille ei kaikkien yhteisestä tahtotilasta huolimatta ollut aiemmin löydetty kaikkia osapuolia tyydyttävää korvaavaa sijaintia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulee selkeyttää sisäisiä prosessejaan, jotka liittyvät siihen, miten kierrätyspisteet sijoitetaan yhdenvertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti eri kaupungin alueilla.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 17.03.2021 Honkasalo Veronika Kierrätyspiste Tapanilaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 718

HEL 2021-003496 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

04.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: ”Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulee selkeyttää sisäisiä prosessejaan, jotka liittyvät siihen, miten kierrätyspisteet sijoitetaan yhdenvertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti eri kaupungin alueilla.”

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

27.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 425

HEL 2021-003496 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala näkee lähialueen asukkaille saavutettavissa olevien kierrätyspisteiden olemassa olon tärkeäksi, niin ympäristön kuin asukkaiden näkökulmasta. Kaupunkiympäristölautakunta on velvoittanut Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä kaupunkiympäristön toimialan etsimään Tapanilan alueelta paikan kierrätyspisteelle syyskuuhun 2021 mennessä, ja uusi paikka kierrätyspisteelle on löytynyt Hiidenportin pysäköintialueelta.

Tapanilan kierrätyspisteelle on etsitty paikkaa kauan Pakkauskierrätys Ringin ja kaupungin yhteistyönä. Pientalovaltaisessa ja tiiviissä Tapanilassa sopivia paikkoja on ollut vaikea löytää, sillä paikan tulee täyttää useat vaatimukset liittyen liikennejärjestelyihin, turvallisuuteen, toiminnan tilatarpeisiin, maanomistukseen sekä asuinkiinteistöille mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Aluekierrätyspisteiden rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvontapalvelusta. Osa aiemmin soveltuviksi havaituista kohteista on edennyt hakemusvaiheeseen, mutta prosessiin liittyvässä kuulemisessa naapurusto on vastustanut hankkeita, ja tämän johdosta lupahakemukset on vedetty pois käsittelystä. Kuulemisaikana annetut vastustavat kannanotot ennakoivat yleensä sitä, että myönnetystä luvasta tehdään oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus johtaa mahdollisesti pitkäkestoiseenkin prosessiin, jonka lopputulos ei ole ennalta tiedettävissä, mikä on haasteellista hakijan kannalta. Tavoitteellista on saavuttaa tilanne, jonka naapurit kokevat hyväksyttäväksi. Tästä syystä poistuneille astioille ei kaikkien yhteisestä tahtotilasta huolimatta oltu aiemmin löydetty kaikkia osapuolia tyydyttävää korvaavaa sijaintia.

Nyt uusi, kaikki reunaehdot täyttävä sijainti on löytynyt tarkan etsinnän tuloksena Hiidenportin pysäköintialueelta, joka sijaitsee Hiidenportin ja Malmin kauppatien kulmauksessa. Toimenpideluvan lupaprosessi on vielä käynnissä rakennusvalvontapalvelussa, joten sopimusta kyseiselle sijainnille ei ole vielä saatu varmistettua. Kuitenkin lupaprosessiin liittyvä asukkaiden kuuleminen on juuri laitettu vireille. Koska kierrätyspisteen lähiympäristössä ei ole asuinrakennuksia, on oletettavaa, ettei pisteen sijoittaminen kohtaa vastustusta. Jos kuulemisessa ei ilmene perusteltua vastustusta, lupa kierrätyspisteen sijoittamiseksi tullaan myöntämään rakennusvalvontapalvelussa todennäköisesti syyskuun aikana. Pakkauskierrätys Rinki tulee sijoittamaan tämän jälkeen kierrätysastiat alueelle, astiat saadaan tuotua Ringin arvion mukaan muutamassa päivässä luvan myöntämisen jälkeen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi

Pia-Liisa Orrenmaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26419

pia-liisa.orrenmaa(a)hel.fi

Laura Kankaanpää, liikenneinsinööri, puhelin: 310 35131

laura.kankaanpaa(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566