Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/9

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 298

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta

HEL 2021-001530 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

Liitteet

1

Ryhmäaloite 03.02.2021 Ebeling Mika Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ryhmäaloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki antaa palkkatakuun työntekijöilleen, jotka ansaitsevat alle 3000 euroa siten, että kaupunki maksaa näille työntekijöille vähintään samaa palkkaa kuin muut Uudenmaan kunnat. Palkkatakuu alkaisi 1.1.2023, mitä edeltäisi palkkavertailu em. kuntien kesken.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungilla on helmikuun palkkatiedon mukaan noin 26 000 tehtävää noin 500 eri tehtävänimikkeessä, joiden varsinainen palkka on alle 3000 euroa kuukaudessa. Varsinainen palkka sisältää mahdolliset työkokemuslisät ja hyvästä työsuorituksesta maksettavat henkilökohtaiset lisät. Varsinaisen palkan lisäksi monille ammattiryhmille maksetaan lisäksi epämukavan työajan korvauksia, jolloin henkilön ansiotaso muodostuu varsinaista palkkaa korkeammaksi, kuten palomiehillä ja useilla terveydenhuollon tehtävissä toimivilla.

Pääosa palkasta määrittyy tehtävän vaativuuden perusteella. Matalamman vaativuustason tehtävien palkkojen korottamiset aiheuttaisivat palkankorotuskulujen lisäksi heijastusvaikutuksia myös vaativampien tehtävien palkkoihin, koska työehtosopimusten mukaan vaativammista tehtävistä tulee maksaa korkeampaa palkkaa kuin vähemmän vaativista tehtävistä.

Helsinki seuraa palkkojen kehittymistä kunta-alalla ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken toteutetaan aika ajoin palkkavertailuja. Merkittäviä palkkaeroja ei ole kuitenkaan havaittu. Tarkempi vertailu edellyttäisi yhtenäisen vaativuudenarviointijärjestelmän kaikissa Uudenmaan kunnissa. Saman nimikkeen tehtävät eivät ole keskenään identtisiä eri kunnissa, joten palkkojen tasaaminen ilman tarkkaa vaativuusvertailua ei olisi perusteltua. Edellä mainitun kuntien välisen yhteisen ja yhtenäisen vaativuudenarviointijärjestelmän luominen vaatisi suuren työmäärän lisäksi yhteisen tahtotilan Uudenmaan kuntien kesken.

Henkilöstön kokonaisansioon vaikuttavat lisäksi käytössä olevat palkkiojärjestelmät. Helsinki muun muassa palkitsee henkilöstöään kertapalkkioilla. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on sitoutunut valtakunnallisten sopimusten mukaisiin palkkaratkaisuihin. Tämän lisäksi kaupungin omalla palkkapolitiikalla varmistetaan mahdollisimman tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen palkitseminen valtakunnallisten sopimusten raameissa huomioiden myös palkkakilpailukykyhaasteet. 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että vuoden 2021 aikana toteutettavasta palkkakehityssuunnitelmasta suunnattiin merkittäviä osia matalapalkkaisille aloille, kuten palomiehille, sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisiin hoitotehtäviin ja varhaiskasvatukseen. Tähän on varattu valtakunnalliset sopimuskorotukset ylittävää kaupungin omaa rahoitusta.

Palkkakehityssuunnitelma perustuu henkilöstön ja henkilöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu vuoden 2021 talousarviossa 4,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että ehdotuksen mukaista palkkatakuuta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmäaloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

Liitteet

1

Ryhmäaloite 03.02.2021 Ebeling Mika Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 638

HEL 2021-001530 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Rosvall, johtava asiantuntija, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall(a)hel.fi

Leena Sandgren, päällikkö, vaikuttava palkitseminen, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566