Helsingfors stad

Protokoll

18/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/33

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 322

Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om en allmän vinterbadplats

HEL 2021-003498 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad öppnar och börjar driva ett övervakat vinterbadplats till exempel vid Rastböle campingplats.

I kultur- och fritidssektorn pågår ett servicestrategiskt arbete för att slå fast vilka tjänster staden producerar själv, i vilka fall den fungerar som partner och möjliggörare, och i vilken tjänsteproduktion den inte deltar i. Detta arbete gäller också vinterbad. Efter att arbetet med servicestrategin har avslutats kan man ta ställning till om vinterbad är sådan verksamhet som staden själv ordnar.

Vinterbadplatserna i Helsingfors drivs i huvudsak av företag, föreningar och idrottsföreningar. Staden arrenderar ut badställena åt serviceproducenterna, och deltar för tillfället inte själv i ordnandet av själva servicen. I sin enklaste form omfattar en vinterbadplats ett varmt omklädningsrum, en vak och trappor till vaken. Serviceproducenten svarar för badställets trygghet och för underhållet av byggnader, logistik och utrustning. I stadens finns det tretton vinterbadplatser som drivs av föreningar eller sällskap.

Om staden i framtiden börjar driva vinterbad i egen regi är ett lämpligt ställe campingplatsen i Rastböle, såsom motionen föreslår.

Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 693

HEL 2021-003498 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.05.2021 § 74

HEL 2021-003498 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkemyksen mukaan talviuinti on kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. Kaksitoista sopimusta on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimia ja yksi kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimintaa on esitelty lautakunnan kokouksessa 17.12.2019.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 aikana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana, sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tullaan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti, ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta tulee aikanaan päättämään talviuinnin järjestämisestä palvelustrategiatyön päättymisen jälkeen ensi syksynä. Lautakunta katsoo, että tämän jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa.

Mikäli kaupunki linjaa, että kaupungin tehtävä on järjestää avointa talviuintitoimintaa, yksi otollinen paikka sen järjestämiselle on aloitteessa mainittu Rastilan leirintäalue. Liikuntapalvelukokonaisuudella on vuoteen 2023 asti voimassa oleva sopimus Helsingin Latu ry:n kanssa Rastilan talviuintipaikasta. Liikuntapalvelukokonaisuuden tiedon mukaan Helsingin Latu ry kannattaa avoimen talviuintipaikan avaamista Rastilaan.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta. 

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566