Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 290

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Otto Meri, tilalle Heimo Laaksonen

        Anniina Iskanius, tilalle Matti Niiranen

        Seija Muurinen, tilalle Laura Rissanen

        Mia Nygård-Peltola, tilalle Seida Sohrabi

        Risto Rautava, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara

        Elina Valtonen, tilalle Lotta Backlund

        Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula

        Maria Ohisalo, tilalle Kati Juva

        Osmo Soininvaara, tilalle Sanna Vesikansa

        Atte Harjanne, tilalle Jussi Chydenius

        Otso Kivekäs, tilalle Nina Miettinen

        Hilkka Ahde, tilalle Nita Austero

        Tuula Haatainen, tilalle Fardoos Helal

        Ilkka Taipale, tilalle Jukka Järvinen

        Harry Harkimo, tilalle Katri Penttinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

        Daniel Sazonov

        Ozan Yanar

        Timo Harakka

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566