Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/6

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 295

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2021-010524 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        totesi, että käräjäoikeuden lautamies Orvokki Jokisen luottamustoimi on päättynyt ja

        valitsi Paula Malleus-Lemettisen käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.9.2021 § 267 Orvokki Jokisen (Vas.) käräjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi. Orvokki Jokisen käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimi todetaan päättyneeksi, sillä Jokinen ei täytä käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaisia kelpoisuusvaatimuksia ikänsä vuoksi.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 710

HEL 2021-010524 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Orvokki Jokisen luottamustoimi on päättynyt ja

        valitsee Paula Malleus-Lemettisen käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566