Helsingfors stad

Protokoll

18/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 294

Val av medlem och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

HEL 2021-009610 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Outi Alanko-Kahiluoto avsked från förtroendeuppdraget som medlem och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

        valde Tuula Yrjö-Koskinen till medlem och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 30.8.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 (§ 243) Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna) till ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för den mandattid som börjar år 2021. Outi Alanko-Kahiluoto har 31.8.2021 bett om avsked från förtroendeuppdraget på grund av tidsmässiga skäl.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunallagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus 30.8.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 711

HEL 2021-009610 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto:

        myöntää Outi Alanko-Kahiluodolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta

        valitsee Tuula Yrjö-Koskisen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566