Helsingfors stad

Protokoll

18/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/36

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 325

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-011568, 2021-011571, 2021-011572, 2021-011573, 2021-011576, 2021-011578, 2021-011579, 2021-011575

Beslut

Budgetmotioner

        Motion av ledamoten Harry Bogomoloff m.fl. om ökat stöd till issport för barn

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Seida Sohrabi m.fl. om utökning av antalet sopkärl

 

        Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om uppkallande av gator efter Mannerheimkorsets riddare födda i Helsingfors

 

 

        Motion av ledamoten Mirita Saxberg m.fl. om detaljplaneändring och skyddande av skogen i Stansviksberget

 

        Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om en omvärdering av behovet av spårvagnsmateriel för Kronbroarna

 

        Motion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om ett gymnasium med affärsinriktning till Helsingfors

 

        Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. leksakslådor till lekparker

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

        Motion av ledamoten Seida Sohrabi m.fl. om att Helsingfors nya gata på havsstranden ges namnet Kalastajankatu

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

 

 

FI02012566