Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (5)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/35

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 324

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite vaikuttavasta päihdetyöstä

HEL 2021-006766 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida kaupungin päihdetyön vaikuttavuutta ja tuloksellista päihdetyötä. (Jukka Järvinen)

 

Käsittely

Valtuutettu Jukka Järvinen ehdotti valtuutettu Fardoos Helalin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida kaupungin päihdetyön vaikuttavuutta ja tuloksellista päihdetyötä.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

9 äänestys

Valtuutettu Jukka Järvisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida kaupungin päihdetyön vaikuttavuutta ja tuloksellista päihdetyötä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 56
Mahad Ahmed, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Lotta Backlund, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Petrus Pennanen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Tyhjä: 23
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nora Grotenfelt, Titta Hiltunen, Kati Juva, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Laura Korpinen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 6
Outi Alanko-Kahiluoto, Pia Kopra, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jukka Järvisen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jukka Järvinen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan lääkkeetöntä ja tuloksellista päihdetyötä terapian ja psykososiaalisen kuntoutuksen keinoin. 

Päihteettömyyttä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehitetään kansallisten hoitosuositusten mukaisesti. Asumisyksiköiden asukkailla ja muilla päihdepalvelujen asiakkailla on käytettävissään monipuoliset psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot sekä erilaiset vertaistuen yhteisöt.   

Helsingissä päihdepalvelukokonaisuus sisältää polikliinisia palveluja kuten avovieroitusta, avokuntoutusta, opioidikorvaushoitoa, jälkikuntoutusta, päivätoimintaa, laitosvieroitusta ja laitoskuntoutusta. Näiden lisäksi tarjotaan mm. terveys-ja sosiaalineuvontaa suonensisäisesti huumeita käyttäville ja palvelukeskustoimintaa HIV-positiivisille päihderiippuvaisille.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumisorientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin asiakkaan omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. Asiakkaan toimijuus, osallisuus ja tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisen kanssa korostuvat näissä palveluissa. Palveluja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä vertais- ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.  

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 695

HEL 2021-006766 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 146

HEL 2021-006766 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Jukka Järvisen ja 16 muun valtuutetun vaikuttavaa päihdetyötä koskevasta valtuustoaloitteesta:

"Aloitteessa esitetään tuloksellista päihdetyötä asumisyksiköihin ja huumeiden käyttäjille muutakin hoitoa kuin korvaushoitoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että päihteettömyyttä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehitetään Helsingissä kansallisten hoitosuositusten mukaisesti. Asumisyksiköiden asukkailla ja muilla päihdepalvelujen asiakkailla on käytettävissään monipuoliset psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot sekä erilaiset vertaistuen yhteisöt.

Päihdepalvelukokonaisuus sisältää Helsingissä polikliinisia palveluja, kuten avovieroitusta, avokuntoutusta, opioidikorvaushoitoa ja jälkikuntoutusta, sekä päivätoimintaa, laitosvieroitusta ja laitoskuntoutusta. Näiden lisäksi tarjotaan muun muassa terveys- ja sosiaalineuvontaa suonensisäisesti huumeita käyttäville ja palvelukeskustoimintaa HIV-positiivisille päihderiippuvaisille.

Jokaisen huumeita käyttävän asiakkaan palvelu- ja hoitotarve arvioidaan yksilöllisesti. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan kaikkialla peruspalveluissa. Psykiatria- ja päihdepalvelut järjestää huumeiden käyttäjien hoidon ja asumisen tuki on osa psykiatria- ja päihdepalveluita.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumisorientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin asiakkaan omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. Sen aikana asiakas kulkee kohti itsenäisempää elämää sekä parempaa terveyttä ja hyvinvointia, löytää omat vahvuutensa ja hyödyntää voimavarojansa. Toipumisen perusta on toivo siitä, että vaikeista elämäntilanteista ja haasteista voi selvitä.

Toipumisorientoituneissa palveluissa korostuvat asiakkaan toimijuus ja osallisuus sekä tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisten kanssa. Tämän vuoksi palveluja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä vertais- ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Opioidikorvaushoitoa annetaan opioidiriippuvaisille henkilöille, joille se on tutkimuksissa osoitettu tehokkaaksi hoitomuodoksi. Kannabis- tai stimulanttiriippuvaisten henkilöiden hoidossa psykososiaaliset menetelmät ovat ensisijainen hoitomuoto.

Opioidikorvaushoito vähentää suonensisäisten huumeiden käyttöä sekä niihin liittyviä infektioita, yliannostuksia ja kuolemia. Irrottautuminen laittomista huumeista lisää hyvinvointia rikollisuuden ja velkaantumisen vähenemisen myötä. Opioidikorvaushoito mahdollistaa mielekkään arjen ja sosiaalisen kuntoutumisen, kuten perhesuhteiden korjaantumisen, opiskelun ja työllistymisen. Opioidikorvaushoitoon yhdistetty psykososiaalinen hoito ja kuntoutus vähentävät oheiskäyttöä ja lisäävät raittiutta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia uhkia. Hoidon perustana on luottamuksellinen hoitosuhde sekä Käypä hoito-suositusten mukaiset yksilöllisesti suunnitellut psykososiaaliset hoitointerventiot ja lääkehoito. Opioidikorvaushoito vähentää huumeiden suonensisäiseen käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollistaa riippuvuuksien hoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen.”

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566