Helsingfors stad

Protokoll

18/2021

1 (8)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/18

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 307

Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om en barn- och seniorstig i Centralparken

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det reds ut om säkerheten blir bättre genom att cirkulationsriktningen på den två kilometer långa rullskridsko- och rullskidbanan i Centralparken ändras till medurs. Backen längst norrut på banan och kurvan vid den är en farlig kombination. Banans säkerhet kan bli bättre då cirkulationsriktningen ändras för alla användare till medurs under alla årstider. Om cirkulationsriktningen ändras, ska det också beaktas i skyltarna som man håller på att ta fram.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

7 Omröstningen

Ledamoten Pia Kopras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av beslutsförslaget att det reds ut om säkerheten blir bättre genom att cirkulationsriktningen på den två kilometer långa rullskridsko- och rullskidbanan i Centralparken ändras till medurs. Backen längst norrut på banan och kurvan vid den är en farlig kombination. Banans säkerhet kan bli bättre då cirkulationsriktningen ändras för alla användare till medurs under alla årstider. Om cirkulationsriktningen ändras, ska det också beaktas i skyltarna som man håller på att ta fram.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 33
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Juha Hakola, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Maarit Vierunen

Nej-röster: 1
Oula Silvennoinen

Blanka: 49
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Lotta Backlund, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 2
Mai Kivelä, Teija Makkonen

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Pia Kopras förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 03.03.2021 Asko-Seljavaara Sirpa Lapsi- ja senioripolku Keskuspuistoon

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och 14 andra fullmäktigeledamöter föreslår i sin motion 3.3.2021 att man på en led för gång-, cykel- och mopedtrafik i Centralparken eller i andra parker i Helsingfors reserverar ett avsnitt på 1-3 kilometer för fotgängare, med förbehållet att cyklar och elsparkcyklar är förbjudna på avsnittet. Samtidigt byggs banor avsedda för cyklister.

Stadsstyrelsen har med anledning av motionen fått utlåtanden från kultur- och fritidsnämnden 27.4.2021 och stadsmiljönämnden 10.5.2021. Utlåtandena har beretts i samarbete.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att främjande av rörligheten bland barnfamiljer och seniorer är en central del av målen för stadens program för främjande av välmående och hälsa. Därför är planeringen och utvecklingen av rutter för barnfamiljer och seniorrutter i bostadsområden och i den övriga stadsmiljön en sak som är värd att stöda.

Väster om Svedängen, i Håkansåker finns en cirka två kilometer lång cykelslinga i västra kanten av Centralparken, som tidigare har varit rullskidbana. Slingan är upplyst och asfaltbelagd och upprätthålls av stadens idrottstjänster. Det är fråga om ett naturligt lugnt skogsstråk som lämpar sig för lugn utevistelse. Den är väl tillgänglig till fots både från bostadsområdena i Håkansåker och Kungseken och från Svedängens friluftsstuga. Användningen av rutten har i skyltningsplanen för Centralparken anvisats endast för fotgängare och löpare, cykelåkning förbjuds med skyltar. Det här lugnar användningen av rutten då cyklisterna stannar på Centralparkens huvudstråk som tangerar området. Om vintrarna underhåller idrottstjänsterna det som ett skidspår för traditionell stil, vilket gör det möjligt med lugn skidåkning för barnfamiljer och seniorer. Idrottstjänsterna har för avsikt att avlägsna asfalten om anslagen så tillåter. Stadsstyrelsen konstaterar i anslutning till detta att även efter ett eventuellt avlägsnande av asfalten ska beläggningen vara tillräckligt bärbar med tanke på människor som rör sig med rollator, rullstol eller barnvagn.

Enligt utlåtandena kommer man från Svedängens friluftsstuga ta fram en ny upplyst rutt till Håkansåker som underhålls året runt, vilket dels ökar möjligheterna till vinterpromenader i Svedängens område. Den är dock avsedd både för fotgängare och cykelåkning.

De ovan nämnda rutterna ingår i Centralparken skyltningskarta, som togs fram som en del av Centralparkens nya skyltningsplan. Skyltningen i Centralparken gör det möjligt att hitta lämpliga rutter för varje motionär och att planera promenader. Trygg användning av Centralparkens friluftsrutter och en sådan styrning av mångformigt friluftsliv som nämnds ovan förutsätter att skyltningen förverkligas i terrängen. Stadsmiljönämnden godkände översiktsplanen för skyltning år 2020. Byggplanerna är också färdiga med tanke på genomförandet av projektet. Skyltningen förverkligas inom ramen för de anslag som reserverats för friluftsområden, så att den ständigt ökande friluftsanvändningen av Centralparken kan fortsätta på ett tryggt, hållbart och fungerande sätt.

I Centralparken finns redan nu också spånbaserade motionsbanor, där det är förbjudet att cykla. Sådana finns i Svedängen, Hertonäs, Månsas, Britas, Degerö och Stapelstaden. Stadsstyrelsen konstaterar dock att dessa lämpar sig bäst för sådana seniorer som inte behöver hjälpmedel för att röra sig.

Familjestigen som öppnades 2010 i Tali har fått mycket positiv respons under årens lopp. Familjestigen är en tillgänglig frilufts- och motionsrutt (0,55 km) för människor i alla åldrar och den lämpar sig särskilt för äldre, personer med funktionsnedsättning och för barn. Vid den tillgängliga rutten finns funktionella motionslekredskap för barn och utemotionsredskap för vuxna och äldre. Vid rutten finns det två lekplatser som är avsedda endast för barn, där det finns motionsinriktade klätterställningar. Målet ska vara att genomföra dylika stiga på olika håll i Helsingfors. Idrottsservicehelheten vid stadsmiljösektorn och kultur- och fritidssektorn har inlett beredningen av stadens gemensamma program för näridrottsplatser, i vilket det är möjligt att främja sådana förslag som Talis idrottsstig och även i övrigt sådana som avses i motionen.

Till slut konstaterar stadsstyrelsen att Centralparkens linjenät inte nödvändigtvis möjliggör en särskild rutt som är lättillgänglig för äldre och som endast kan anvisas för gång eller, på motsvarande sätta, att separata cykelvägar inte kan byggas utan att det försvårar den allmänna användningen av rutterna eller minskar ytan för den egentliga parken.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite 03.03.2021 Asko-Seljavaara Sirpa Lapsi- ja senioripolku Keskuspuistoon

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 647

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 11.05.2021 § 247

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden ylläpitämä Keskuspuiston ulkoilureitistö tarjoaa monipuolisen reittiverkoston kaikenikäisille ympärivuotiseen liikuntaan. Valtuustoaloitteessa toivotaan erityisesti lapsille ja senioreille osoitetun reitin osoittamista Keskuspuiston alueelle. Kyseisellä reitillä olisi pyöräily kiellettyä, mikä mahdollistaisi rauhallisen kävelyn.

Keskuspuistossa on tarjolla kuntoratoja, joilla pyöräily on kielletty. Näitä on Paloheinässä, Maunulassa ja Pirkkolassa. Lisäksi Paloheinän länsipuolella, Hakuninmaan alueella Keskuspuiston länsireunassa on noin kahden kilometrin mittainen ympyrälenkki, joka on aikaisemmin toiminut rullasuksiratana. Lenkki on valaistu ja asfalttipintainen. Se on jalkaisin hyvin saavutettavissa sekä Hakuninmaan ja Kuninkaantammen asuinalueilta että Paloheinän ulkoilumajalta. Reitti on valaistu. Reitin käyttö on osoitettu Keskuspuiston opastussuunnitelmassa kesäisin vain jalkaisin liikkumista varten eli pyöräily kielletään opastein. Tämä rauhoittaa reitin käyttöä pyöräilijöiden pysyessä aluetta sivuavalla Keskuspuiston pääulkoilureitillä. Talvisin liikuntapalvelut hoitaa sitä perinteisen hiihtotavan latuna, jolloin se mahdollistaa lapsiperheille ja senioreille rauhallisen hiihdon. Paloheinän majalta opastetaan uusi valaistu, ympärivuotisesti kunnossapidetty kävelylenkki ja yhteys Hakuninmaalle, mikä omalta osaltaan lisää talvikävelyn mahdollisuuksia Paloheinän alueella.

Edellä mainitut reitit ovat mukana Keskuspuiston opaskartassa, joka laadittiin osana Keskuspuiston uutta opastussuunnitelmaa. Keskuspuiston opastus mahdollistaa kullekin ulkoilijalle sopivien reittien löytämisen ja kävelylenkkien suunnittelun. Keskuspuiston ulkoilureittien turvallinen käyttö ja edellä mainitun kaltainen, monenlaisen ulkoilun ohjaus edellyttää opastuksen toteuttamista maastoon. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi opastuksen yleissuunnitelman vuonna 2020. Rakennussuunnitelmat ovat myös valmiina hankkeen toteuttamista varten.  Opastusta toteutetaan ulkoliikunta-alueille varattujen määrärahojen puitteissa, jotta Keskuspuiston jatkuvasti kasvava ulkoilukäyttö voisi jatkua edelleen turvallisesti, kestävästi ja toimivasti.

Lausunto on valmisteltu yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto myös kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalta.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 55

HEL 2021-002849 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Lapsiperheiden ja senioreiden liikkumisen edistäminen on keskeinen osa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja liikkumisohjelman tavoitteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitääkin kannatettavana lapsiperheille tarkoitettujen reittien ja seniorireittien suunnittelua ja kehittämistä soveltuvin osin kaupunkiympäristöön ja asuinalueille. Keskuspuiston reittiverkosto ei kuitenkaan välttämättä mahdollista helposti saavutettavaa erillisreittiä varsinkaan ikäihmisille.

Keskuspuistossa on kattava reittiverkosto, jonka keskelle on haasteellista löytää erillisreitti, joka voitaisiin osoittaa pelkästään kävelylle tai vastaavasti rakentaa erillisiä pyöräilybaanoja ilman, että se hankaloittaisi reittien yleistä käyttöä.

Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää ns. vanhaa rullaluistelurataa Keskuspuiston pohjoisosassa. Radan pituus on noin 2 km, ja se sijaitsee sivussa Keskuspuiston reitistöstä. Rata ei ole kesäaikaan juurikaan käytössä, ja talviaikaan radalle ajetaan latu. Uuden Keskuspuiston opastussuunnitelman yhteydessä reitti opastetaan talvisin perinteisen hiihtotyylin laduksi. Kesäaikaan reitin käyttö ohjataan kävelyyn pyöräilyn kieltävin opastein. Reitti on luonnostaan rauhallinen metsäreitti, joka soveltuu rauhalliseen ulkoiluun.

Kävelyyn ja pyöräilyyn opastetaan Keskuspuiston opastussuunnitelmassa uusi ympyrälenkki Paloheinän majalta.

Reitin asfaltin poisto on ollut liikuntapalvelukokonaisuuden suunnitelmissa jo vuosia. Asfaltin poistoon ei ole pystytty varaamaan määrärahaa talousarvioissa, eikä siihen ole varattu määrärahaa vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä. Liikuntapalvelukokonaisuuden varovainen arvio on, että asfaltin poisto maksaa noin 100 000–150 000 euroa.

Liikuntapalvelukokonaisuus ylläpitää useita purupohjaisia kuntoratoja, joilla pyöräily on kielletty. Kyseiset radat sijaitsevat Paloheinässä, Herttoniemessä, Maunulassa, Pirkkolassa, Laajasalossa ja Tapulikaupungissa.

Vuonna 2010 Taliin avattu perhepolku on saanut paljon positiivista palautetta vuosien varrella. Perhepolku on esteetön ulkoilu- ja kuntoilureitti (0,55 km) kaikenikäisille, se soveltuu erityisesti ikääntyville, toimintarajoitteisille ja lapsille. Esteettömän reitin varrella on toiminnallisia liikuntaleikkivälineitä lapsille sekä ulkokuntoiluvälineitä aikuisille ja ikääntyneille. Reitin varrella on kaksi vain lapsille tarkoitettua leikkipaikkaa, joissa on liikunnallisia kiipeilytelineitä.

Tarkoituksenmukaisinta olisi, että Talin perhepolun mallin mukaisia helposti saavutettavia eri kohderyhmille soveltuvia reittejä suunniteltaisiin ja kehitettäisiin eri puolille Helsinkiä. Kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ovat aloittaneet kaupungin yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman valmistelun, jossa pohditaan myös aloitteen kaltaisia ehdotuksia.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566