Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (6)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/32

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 321

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kulttuurialan koronatyöryhmästä ja suunnitelmasta kriisin korjaamiseksi

HEL 2021-003497 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki perustaa erillisen asiantuntijaryhmän valmistelemaan koronapandemian kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin korjaamiseen tähtäävää suunnitelmaa.

Kulttuurialan toipuminen on keskeisenä tavoitteena kaikessa kaupungin kulttuuripalvelujen toiminnassa ja vuoden 2022 suunnittelussa. Erillistä asiantuntijaryhmää nopeammin ja pitkäjänteisemmin pandemiasta toipumiseen voidaan vaikuttaa kulttuuripalvelujen jo olemassa olevien rakenteiden puitteissa. Erityisen tärkeää on jatkuva vuorovaikutus taiteen ja kulttuurin toimijoiden ja rahoittajien kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että kaupungin palautumistoimet ovat tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia suhteessa toimijoiden tarpeisiin sekä muihin tarjolla oleviin tukimuotoihin.

Kulttuurialan tilannetta on pyritty helpottamaan aikaistetulla avustuskierroksella, kertaluonteisella kolmen miljoonan euron lisäavustuskierroksella, mahdollistamalla digitaalisten sisältöjen tuottamista ja jakelua, nopealla viestinnällä ja vuorovaikutteisilla tiedotustilaisuuksilla, aktiivisella vuoropuhelulla alan rahoittajien kanssa sekä edunvalvonnalla.

Kulttuuri- ja kirjastojaoston myöntämien avustusten käyttötarkoituksiin on suhtauduttu joustavasti poikkeustilanteesta johtuen. Hankkeita on ollut mahdollista toteuttaa korvaavilla tavoilla kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina.

Kaupunginvaltuusto on 16.6.2021 myöntänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle 3,5 miljoonan euron katteenalitusoikeuden toimialan myöntämiin avustuksiin. Määrärahalla järjestetään kuluvan syksyn aikana ylimääräinen avustuskierros koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi.

Kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty kesän 2021 tapahtumien aikana. Tapahtumateollisuuden, alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa on järjestetty kaikille avointa terveysturvallisuuskoulutusta. Kaupungin strategisille kumppanitapahtumille tarjotaan räätälöityä terveysturvallisuuskonsultaatiota ja materiaalihankintaa. Taiteen ja kulttuurin sisältöostoja on lisätty kaupungin omiin tapahtumiin kuten Kasarmitorin kesäterassiin ja Helsingin juhlaviikoille.

Osana kaupungin digitaalisten palveluiden kehitystä on avattu verkkosivusto tapahtumat.hel.fi, joka kokoaa yhteen kaikki Helsingissä järjestettävät julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin tapahtumat ja harrastukset. Kaupunki tulee panostamaan sivuston markkinointiin, mikä osaltaan tukee tapahtumajärjestäjiä. Myös verkkosivusto myhelsinki.fi palvelee taiteen ja kulttuurin toimijoiden viestintää ja markkinointia.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 657

HEL 2021-003497 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 90

HEL 2021-003497 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esitystä perustaa erillinen asiantuntijaryhmä, joka valmistelisi suunnitelmaa covid-19-pandemian Helsingin kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin korjaamiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on yhtä mieltä valtuutettu Rantasen kanssa covid-19-pandemian kulttuurikentälle aiheuttaman kriisin vakavuudesta ja ankaruudesta ja ymmärtää, että kulttuurikenttä tulee tarvitsemaan erityishuomiota poikkeusajan jälkeiseen toipumiseen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi, että erillistä asiantuntijaryhmää nopeammin ja pitkäjänteisemmin voimme vaikuttaa koronapandemiasta toipumiseen kulttuuripalvelukokonaisuuden jo olemassa olevien ja suunnitteilla olevien rakenteiden puitteissa, yhteistyössä taiteen ja kulttuurin ekosysteemin kanssa. Erityisen tärkeänä nähdään jatkuva vuorovaikutus kentän toimijoiden sekä rahoittajien kanssa, jotta kaupungin toimet koronasta palautumiseksi olisivat tarkoituksenmukaisia ja oikea-aikaisia suhteessa kentän toimijoiden tarpeisiin sekä muihin toimijoille tarjolla oleviin tuen muotoihin.

Kulttuuripalvelukokonaisuuden toiminnassa ekosysteemin toipuminen on tällä hetkellä vahvasti huomion kohteena sen kaikessa toiminnassa ja vuoden 2022 suunnittelussa.

Covid-19-kriisin aikana kulttuurialan tilannetta on Helsingin kaupungin ja kulttuuripalvelukokonaisuuden toimesta pyritty helpottamaan aikaistetulla avustuskierroksella, kertaluonteisella kolmen miljoonan euron lisäavustuskierroksella, vuokrahelpotuksilla, mahdollistamalla digitaalisten sisältöjen tuottamista ja jakelua, nopealla viestinnällä ja vuorovaikutteisten tiedotustilaisuuksien järjestämisellä, aktiivisella dialogilla alan rahoittajien kanssa sekä edunvalvonnalla.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto on vuosina 2020–2021 poikkeustilanteesta johtuen tulkinnut joustavasti myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusta ja antanut mahdollisuuden toteuttaa hankkeista erilaisilla korvaavilla tavoilla, kuten digitaalisina julkaisuina ja tallenteina. Myös avustusten käyttötarkoitusten muutoksiin on suhtauduttu joustavasti.

Parhaillaan valmisteilla on mittava kokonaisuus taiteen, kulttuurin ja tapahtumien yhteistyön tiivistämiseksi kesällä 2021. Kokonaisuudella vahvistetaan tapahtuma-alan mahdollisuuksia järjestää tapahtumia Helsingissä terveysturvallisesti rajoitusten niin salliessa. Tapahtumateollisuuden, alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa yhteistyössä järjestetään kaikille avointa terveysturvallisuuskoulutusta. Helsingin kaupungin strategisille kumppanitapahtumille tarjotaan lisäksi räätälöityä terveysturvallisuuskonsultaatiota ja -materiaalihankintaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös taiteen ja kulttuurin sisältöostojen lisääminen kesällä 2021 kaupungin omiin tapahtumiin (Kasarmitorin kesäterassi ja Juhlaviikot), jotka toteutetaan terveysturvallisesti kulloinkin voimassa olevien rajoitusten puitteissa.

Taiteen ja kulttuurin tilojen edistämiseen on keväällä 2021 kulttuuripalvelukokonaisuudessa kohdennettu henkilöstöresurssi, joka yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ekosysteemin toimijoiden kanssa hakee ratkaisuja tilakysymyksiin.

Osana kaupungin uusien digitaalisten palveluiden kehitystä on avattu verkkosivusto tapahtumat.hel.fi, jonka tavoitteena on koota helposti löydettäväksi kaikki Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset. Vuoden 2021 aikana sivustolta löytyy yhä kasvavassa määrin tapahtumajärjestäjien tapahtumia. Vuonna 2022 sivustolta löytyy kaikki Helsingissä toteutuvat tapahtumat ja harrastukset - niin julkisen, kolmannen kuin yksityisen sektorin. Kaupunki tulee viestimään ja markkinoimaan sivustoa, mikä tulee tukemaan kaikkia tapahtumien ja harrastusten järjestäjiä. Myös verkkosivusto myhelsinki.fi tukee jo nykyisellään myös taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden viestintää ja markkinointia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on niin ikään vuoden 2021 aikana käynnissä palvelustrategiatyö, jonka osana kulttuuripalvelukokonaisuus kartoittaa keskusteluin ja kyselyin taiteen ja kulttuurin toimijoiden tulevaisuuden tarpeita ja toiveita. Jo valmistuneessa kyselyssä ovat nousseet esiin mm. aloitteessakin mainitut markkinointi- ja oppilaitosyhteistyö, taiteen ja kulttuurin tilat sekä verkostojen koordinointi.

Palvelustrategiatyön myötä kirkastetaan kulttuuripalveluiden palvelukuvaus ja asemoidaan palveluiden roolia suhteessa taiteen ja kulttuurin ekosysteemin ja muun toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin sekä elokuussa 2019 julkaistuun 2030 vuoteen tähtäävään taide- ja kulttuurivisioon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla Helsingin vastuu ei rajoitu vain kaupungin omaan toimintaan, vaan suuri osa niin liikunnan, nuorisotyön kuin kulttuurin toiminnoista kaupungissamme toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erityisesti avustusten kautta.

Kaupunki tuki sektoria laajasti vuonna 2020, jotta kaupungissa olisi kulttuuri- ja liikuntapalveluja myös pandemian jälkeen. Avustustarve on jatkunut alan toiminnan estävien koronarajoitusten vuoksi myös vuonna 2021. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvanut ja tarve myös heidän hyvinvointinsa edistämiselle Helsingissä on ilmeinen. Tämän vuoksi lautakunta on kokouksessaan 11.5.2021 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle 3,5 miljoonan euron alitusoikeutta katteeseen, joka osoitettaisiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi.

Käsittely

15.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Lisätään kappaleen neljä (4) loppuun seuraava virke:

“Jotta käsitys koronan aiheuttamista tuen ja toimien tarpeista on mahdollisimman ajankohtainen ja alan moninaisuuden huomioiva, toimiala toteuttaa aiheesta kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoita kattavasti tavoittelevan kyselyn toimenpiteiden suunnittelun tueksi.”

Kannattaja: Sami Muttilainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pauliina Saareksen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri

Ei-äänet: 3
Sami Muttilainen, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 5
Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Poissa: 1
Jussi Chydenius

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 4–3 (5 tyhjää, 1 poissa).

25.05.2021 Pöydälle

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Mari Männistö

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566