Helsingfors stad

Protokoll

18/2021

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/35

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 324

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om verkningsfullt missbrukararbete

HEL 2021-006766 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att utvärdera effektiviteten i missbruksarbetet och framgångsrikt missbruksarbete.

 

Behandling

Ledamoten Jukka Järvinen understödd av ledamoten Fardoos Helal föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att utvärdera effektiviteten i missbruksarbetet och framgångsrikt missbruksarbete.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

9 Omröstningen

Ledamoten Jukka Järvinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att utvärdera effektiviteten i missbruksarbetet och framgångsrikt missbruksarbete.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Mahad Ahmed, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Lotta Backlund, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Mai Kivelä, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Petrus Pennanen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suldaan Said Ahmed, Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Blanka: 23
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nora Grotenfelt, Titta Hiltunen, Kati Juva, Elina Kauppila, Laura Kolbe, Laura Korpinen, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 6
Outi Alanko-Kahiluoto, Pia Kopra, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Jukka Järvinens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite_

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamot Jukka Järvinen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion tillämpande av läkemedelsfritt och resultatrikt alkohol- och drogarbete genom terapi och psykosocial rehabilitering.

Social- och hälsoservice till stöd för drogfrihet ges och utvecklas i enlighet med nationella vårdrekommendationer. Till sitt förfogande har invånare i boendeenheter, liksom andra missbrukarserviceklienter, mångsidiga psykosociala vård- och rehabiliteringsformer samt olika kamratstödsgemenskaper.

I Helsingfors inbegriper missbrukarservicen polikliniska tjänster såsom öppen avvänjning, öppen rehabilitering, substitutionsbehandling för opioidberoende, efterrehabilitering, dagverksamhet samt avvänjningsbehandling och rehabilitering på avdelning. Förutom dessa ges bl.a. hälso- och socialrådgivning för intravenösa missbrukare och servicecentralverksamhet för HIV-positiva missbrukare.

Inom psykiatrisk vård och missbrukarvård har man infört en tillfrisknandeorienterad vård- och servicemodell, som möjliggör och stöder klienternas individuella tillfriskningsprocesser. Vid dessa tjänster betonas klienternas eget agerande och delaktighet, och att de på jämbördig basis möter yrkesfolk. Servicen utvecklas och ges i samarbete med sakkunniga i bl.a. kamratgruppsverksamhet.

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i Förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite_

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 695

HEL 2021-006766 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 146

HEL 2021-006766 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Jukka Järvisen ja 16 muun valtuutetun vaikuttavaa päihdetyötä koskevasta valtuustoaloitteesta:

"Aloitteessa esitetään tuloksellista päihdetyötä asumisyksiköihin ja huumeiden käyttäjille muutakin hoitoa kuin korvaushoitoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että päihteettömyyttä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan ja kehitetään Helsingissä kansallisten hoitosuositusten mukaisesti. Asumisyksiköiden asukkailla ja muilla päihdepalvelujen asiakkailla on käytettävissään monipuoliset psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot sekä erilaiset vertaistuen yhteisöt.

Päihdepalvelukokonaisuus sisältää Helsingissä polikliinisia palveluja, kuten avovieroitusta, avokuntoutusta, opioidikorvaushoitoa ja jälkikuntoutusta, sekä päivätoimintaa, laitosvieroitusta ja laitoskuntoutusta. Näiden lisäksi tarjotaan muun muassa terveys- ja sosiaalineuvontaa suonensisäisesti huumeita käyttäville ja palvelukeskustoimintaa HIV-positiivisille päihderiippuvaisille.

Jokaisen huumeita käyttävän asiakkaan palvelu- ja hoitotarve arvioidaan yksilöllisesti. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan kaikkialla peruspalveluissa. Psykiatria- ja päihdepalvelut järjestää huumeiden käyttäjien hoidon ja asumisen tuki on osa psykiatria- ja päihdepalveluita.

Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön toipumisorientoitunut hoito- ja palvelumalli, joka mahdollistaa ja tukee kunkin asiakkaan omaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toipumisprosessia. Sen aikana asiakas kulkee kohti itsenäisempää elämää sekä parempaa terveyttä ja hyvinvointia, löytää omat vahvuutensa ja hyödyntää voimavarojansa. Toipumisen perusta on toivo siitä, että vaikeista elämäntilanteista ja haasteista voi selvitä.

Toipumisorientoituneissa palveluissa korostuvat asiakkaan toimijuus ja osallisuus sekä tasaveroinen kohtaaminen ammattilaisten kanssa. Tämän vuoksi palveluja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä vertais- ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Opioidikorvaushoitoa annetaan opioidiriippuvaisille henkilöille, joille se on tutkimuksissa osoitettu tehokkaaksi hoitomuodoksi. Kannabis- tai stimulanttiriippuvaisten henkilöiden hoidossa psykososiaaliset menetelmät ovat ensisijainen hoitomuoto.

Opioidikorvaushoito vähentää suonensisäisten huumeiden käyttöä sekä niihin liittyviä infektioita, yliannostuksia ja kuolemia. Irrottautuminen laittomista huumeista lisää hyvinvointia rikollisuuden ja velkaantumisen vähenemisen myötä. Opioidikorvaushoito mahdollistaa mielekkään arjen ja sosiaalisen kuntoutumisen, kuten perhesuhteiden korjaantumisen, opiskelun ja työllistymisen. Opioidikorvaushoitoon yhdistetty psykososiaalinen hoito ja kuntoutus vähentävät oheiskäyttöä ja lisäävät raittiutta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia uhkia. Hoidon perustana on luottamuksellinen hoitosuhde sekä Käypä hoito-suositusten mukaiset yksilöllisesti suunnitellut psykososiaaliset hoitointerventiot ja lääkehoito. Opioidikorvaushoito vähentää huumeiden suonensisäiseen käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollistaa riippuvuuksien hoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen.”

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566