Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (12)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/8

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 297

Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan (nro 12617) muuttaminen Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tontin 3 ja korttelin 17053 tontin 10 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 ja 25.8.2021 muutetun piirustuksen nro 12617 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Valtuutettu Pirkko Ruohonen-Lerner ehdotti valtuutettu Laura Korpisen kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi: Uudenmaan ELY-keskus vaatii oikaistavaksi suunnitelmia siten, että asunnot avautuvat myös valtioneuvoston ohjearvot alittavaan suuntaan. Kaupungin kaavoittaja on tehnyt muutoksen, jonka mukaan "suurimman osan" asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan suuntaan. Tämä ei riitä. Esitän, että Radiokadun asemakaavan muuttaminen palautetaan uuteen valmisteluun, jossa huomioidaan Uudenmaan ELY-keskuksen esittämät kaikki huomautukset tarkasti.

6 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Uudenmaan ELY-keskus vaatii oikaistavaksi suunnitelmia siten, että asunnot avautuvat myös valtioneuvoston ohjearvot alittavaan suuntaan. Kaupungin kaavoittaja on tehnyt muutoksen, jonka mukaan "suurimman osan" asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan suuntaan. Tämä ei riitä. Esitän, että Radiokadun asemakaavan muuttaminen palautetaan uuteen valmisteluun, jossa huomioidaan Uudenmaan ELY-keskuksen esittämät kaikki huomautukset tarkasti.

Jaa-äänet: 76
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Lotta Backlund, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Mika Ebeling, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Poissa: 2
Jussi Halla-aho, Suldaan Said Ahmed

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12617 kartta, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020 ja 25.8.2021

2

Asemakaavan muutoksen nro 12617 selostus, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020 ja 25.8.2021

3

Oikaisukehotus 4.6.2021

4

Asemakaavapalvelun esitys 25.8.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, kaavasta annettu oikaisukehotus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Esitysteksti

Helen sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Puolustusvoimat

Esitysteksti

Kiinteistö Oy Radiokatu 20

Esitysteksti

Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talo

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, kaavasta annettu oikaisukehotus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helsingin hallinto-oikeus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, kaavasta annettu oikaisukehotus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.5.2021 (§ 103) Radiokatu 15 ja 20
asemakaavan muutoksen nro 12617. Asemakaava koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttia 3 ja korttelin 17053 tonttia 10 sekä katualueita.

Kaupunki vastaanotti 7.6.2021 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) 4.6.2021 päivätyn maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 §:n mukaisen oikaisukehotuksen koskien edellä mainittua asemakaavan muutosta. MRL 195 §:n mukaan oikaisukehotuksen johdosta kaupunginvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.

Oikaisukehotusmenettely edellyttää, että valtuusto joko muuttaa asemakaavaa oikaisukehotuksen johdosta tai päättää, ettei asemakaavaa muuteta. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun (25.8.2021) mukaan asemakaavan määräyksiä voidaan täydentää oikaisukehotuksen johdosta. Palvelu esittää, että asemakaavan muutosta nro 12617 muutetaan lisäämällä karttaan seuraava asemakaavamääräys: ”Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuksissa suurimman osan asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan suuntaan."

ELY-keskuksen oikaisukehotus

ELY-keskus toteaa oikaisukehotuksessaan, että asemakaavaa varten laaditun meluselvityksen perusteella melutasot ylittävät melun ohjearvot kaikilla Radiokadun puoleisilla asuinrakennusten julkisivuilla ennustetilanteessa, ja että kaava-alueen vaativissa meluolosuhteissa asuntojen tulee avautua myös sellaiselle julkisivulle, jonka ulkopuolella äänitaso on valtioneuvoston ohjearvon mukaisesti alle 55 dB. ELY-keskus vaatii oikaisukehotuksessa, että asemakaavan muutosta nro 12617 oikaistaan siten, että asunnot määrätään avautumaan myös valtioneuvoston ohjearvot alittavaan suuntaan.

ELY-keskus perustelee vaatimustaan sillä, että terveellistä ja turvallista elinympäristöä koskeviin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin kuuluu, että ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lisäksi asemakaavan sisältövaatimukset (MRL 54§) edellyttävät, että asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. ELY-keskus toteaa, että asemakaavaa varten laaditusta meluselvityksestä käy ilmi, että kokonaisuutena päiväaikaiset keskiäänitasot Radiokatu 15 julkisivulla ovat 64…68 dB ja Radiokatu 20 julkisivulla 65…67 dB.

Melun häiritsevyyttä ja haitallisuutta vain Radiokadun suuntaan avautuvien asuntojen kohdalla lisäävät merkittävästi raideliikenteen aiheuttamat enimmäistasot (LAmax) rakennusten julkisivuilla. Meluselvityksestä käy ilmi, että raitiotiestä aiheutuva enimmäisäänitaso on Radiokatu 15 julkisivulla 71…82 dB ja Radiokatu 20 julkisivulla 72…80 dB. Voimakkaalle melulle altistuvissa kohteissa asuntojen tulee avautua myös julkisivulle, jonka ulkopuolella äänitaso on ohjearvojen mukaisesti alle 55 dB (LAeq) päivällä. Samalla on tarpeen määrätä asuntojen parvekkeet lasitettaviksi.

ELY-keskus perustelee vaatimustaan oikaista kaavaa lisäksi sillä, että korkeat enimmäistasot vaikuttavat terveyden lisäksi  merkittävästi myös asuntojen viihtyisyyteen ja mahdollisuuksiin tuulettaa asuntoa. Katukuilumainen rakenne lisää alueen ja asuntojen lämpökuormaa ja tarvetta tuulettamiselle ikkunoiden kautta. Asuntojen tuulettuminen on myös heikkoa vain yhteen suuntaan avautuvissa asunnoissa. ELY-keskus tuo esiin, että ohjearvon ylitys ilman avautumista ohjearvojen mukaiselle puolelle on voitu paikoin sallia 65 dB tasoon asti tilanteissa, jossa 30 dB ääneneristävyys julkisivulla riittää takaamaan melun ohjearvojen (LAeq) ja suositusarvojen (LAmax) täyttymisen sisätiloissa myös enimmäistasojen osalta. Nyt enimmäistasojen huomioiminen vaatii huomattavasti suurempaa ääneneristävyystasoa.

Lisäksi lähtökohtana on ollut, että em. tapauksissa vain osa meluisimman julkisivun suuntaan avautuvista asunnoista avautuu ainoastaan ko. suuntaan. Kaavamateriaalissa esitetyissä rakennusten pohjapiirustuksissa merkittävä osa meluisaan suuntaan sijoittuvista asunnoista aukeaa vain meluisan Radiokadun suuntaan.

Lisäksi ELY-keskus toteaa, että kyseessä on uudisrakentamiskohde, joten talosuunnittelulla pystytään minimoimaan asukkaille aiheutuva terveyshaitta.

Perustelut kaavan muuttamiselle

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos nro 12617 koskee Ilmalan länsiosassa sijaitsevia Radiokatu 15:n ja 20:n toimitilatontteja. Kaavaratkaisu mahdollistaa tonttien muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä päiväkodin sijoittumisen alueelle. Kaavaratkaisu on tehty, koska alueen asuntotarjontaa uuden raitiotien varrella aivan Keskuspuiston reunalla halutaan lisätä, tonttien nykyiset toimitilat eivät enää vastaa tämän päivän tarvetta ja toimistorakennukset ovat osin tyhjillään.

Kaavamuutos on osa laajempaa prosessia, jossa toimitilat keskittyvät Ilmalan aseman välittömään läheisyyteen ja asuntorakentaminen puolestaan alueen länsipuolelle lähemmäs Keskuspuistoa.

Tavoitteena on lisätä hyvin saavutettavan, toimitilavaltaisen Ilmalan alueen asuntotarjontaa ja palveluita Keskuspuiston läheisyydessä sekä parantaa kävely-yhteyttä Ilmalan aseman ja Keskuspuiston välillä. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että Radiokadun vartta saadaan kehitettyä kaupunkimaiseksi ja viihtyisäksi, alueen asukkaita palvelevaksi ympäristöksi. Alueelle on suunniteltu kaksi uutta asuinkerrostalojen korttelialuetta kivijalkaliiketiloineen Radiokadun molemmin puolin sekä palvelutilaa päiväkodille toisen korttelialueen yhteyteen.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 39 200 k-m2, liiketilaa noin 620 k-m2 ja palvelutilaa noin 1 230 k-m2. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=2,4. Asukasmäärän lisäys on noin 980 asukasta. Toimitilakerrosalaa poistuu 24 400 k-m2.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen asukasmäärä ja palvelutarjonta kasvavat, olemassa olevan toimitilan määrä vähenee ja itä-länsisuuntainen kävely-yhteys Keskuspuistoon paranee. Uusi rakentaminen on tehokkaampaa ja rakennukset ovat pääsääntöisesti korkeampia kuin mitä voimassa oleva asemakaava mahdollistaa.

Kaavaratkaisulla luodaan rakenteilla olevan Radiokadun raitiotien varteen tiivistä ja elävää kaupunkiympäristöä. Kaava-alueelta on laadittu liikennemeluselvitys, jossa on mallintamalla selvitetty ulko-oleskelualueille sekä rakennusten julkisivuille kohdistuvat tie- ja raideliikenteen melutasot. Selvityksen tulosten perusteella kaavassa on annettu äänitasoerovaatimukset, joilla varmistetaan valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettujen melutason ohjearvojen alittuminen asuntojen sisätiloissa. Lisäksi enimmäisäänitason osalta äänitasoerovaatimuksen perusteena on ollut asuintiloissa tavoiteltava LAmax 45 dB.

Asemakaavamääräyksellä on edellytetty melutason ohjearvojen saavuttamista myös leikkiin ja oleskeluun käytettävillä piha-alueilla sekä oleskeluparvekkeilla. Raitiotiekaarteen kohdalle, sille julkisivulle, johon kohdistuva liikenteen melu on voimakkainta, on asuinviihtyvyyden parantamiseksi lisäksi kohdistettu määräys: Äänitasoerovaatimuksen ollessa 37 dB asuntojen tulee avautua myös sellaisen julkisivun suuntaan, jolle ei ole asetettu äänitasoerovaatimuksia.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016  mukainen.

Vastaus oikaisukehotukseen

Asemakaavan muutos täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaatimukset terveellisestä ja turvallisesta elinympäristöstä. Kaavamääräyksillä on varmistettu melutason ohjearvojen saavuttaminen sisällä asunnoissa ja ulkona leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla sekä oleskeluparvekkeilla. Kaavan äänitasoerovaatimuksia määriteltäessä on lisäksi huomioitu Helsingissä vakiintuneen tavan mukaisesti ohjearvoja monipuolisemmin raitiotieliikenteen aiheuttamat enimmäisäänitasot, jotta ne eivät ylittäisi asuinhuoneissa suositusarvona pidettävää LAmax 45 dB.

Lisäksi voimakkaimman melun kohdalle on kaavassa annettu asuntojen suuntaamista koskevamääräys. Kaavaratkaisu luo edellytykset terveellisen ja viihtyisän elinympäristön jatkosuunnittelulle ja toteuttamiselle. Yksinomaan liikennemelun torjunnan kannalta olisi aina suositeltavaa välttää sellaisia suunnitteluratkaisuja, joissa asunnot sijoittuvat ainoastaan melulähteen suuntaan.

Maankäytön suunnittelussa joudutaan kuitenkin meluntorjunnan ohella yhteensovittamaan monia erilaisia tavoitteita. Kaavaratkaisun mukaisilla vaatimuksilla on tässäkin ensisijaisesti haluttu varmistaa asumisen terveellisyys sekä hyvä asuinviihtyisyys myös niissä tilanteissa, joissa asuntoja aukeaa ainoastaan Radiokadun suuntaan. Melu otetaan asuntopohjiin liittyvissä suunnitteluratkaisuissa huomioon tapauskohtaisen harkinnan perusteella riippuen mm. melulähteestä, melutasoista, melun erityispiirteistä ja muista suunnitteluun liittyvistä tekijöistä.

Kaavan meluvaikutusten arviointi perustuu akustiikkakonsultin laatimaan meluselvitykseen. Lopullisessa kaavaselostuksen liitteenä olleessa selvityksessä raitioliikenteen melu on mallinnettu Helsingin kaupungin meluselvitysohjeen (Liikennemeluselvityksen laatiminen maankäytönsuunnittelussa, Helsingin kaupunki, Maankäytön yleissuunnittelunohje 9.9.2019) mukaisella arviointitavalla. Yhtenä ohjeen tavoitteena on kansallisen toimintatavan puuttuessa ohjeistaa kaupungin organisaation ulkopuolisia suunnitteluhankkeita yhteismitalliseen melun arviointitapaan myös Helsingille ominainen raitioliikenne ja sen erityispiirteet huomioon ottaen. Em. meluselvitysohjeen mukaisesti kaava-alueelle sijoittuvan raitiotiekaarteen kaarrekirskunnan aiheuttama melu on otettu huomioon sekä keskiäänitason että enimmäisäänitason laskennassa. Kirskunnan huomiointi nostaa julkisivuihin kohdistuvia keskiäänitasoja ja enimmäisäänitasoja kaarteen lähiympäristössä.

Kaupungin meluselvitysohjeen mukaisessa menettelyssä noudatetaan raitioteiden melupäästönosalta monin tavoin varovaisuusperiaatetta. Esimerkiksi kaarrekirskunta on satunnainen ilmiö, jonka suuruuteen ja esiintymistodennäköisyyteen vaikuttavat mm. kaarresäde, ajonopeus, kalusto ja sääolosuhteet. Kuitenkin ohjeen mukaisessa melumallinnuksessa jokaisen vaunun oletetaan kirskuvan kaarteissa, joiden kaarresäde on alle ohjeessa määritellyn arvon 50 m. Myös kirskunnasta aiheutuva äänenvoimakkuus ja taajuusjakauma vaihtelee suuresti. Maankäytön suunnittelussa käytetään kuitenkin varmuuden vuoksi kapeakaistaisuuden vuoksi + 5 dB häiritsevyyskorjausta keskiäänitason laskennassa.

Tällä menettelytavalla pyritään varmistamaan riittävä ja hyvä ääneneristävyys kaavoitettaessa uusia asuinrakennuksia raitiotien varteen ja turvaamaan asumisen terveellisyys ja riittävä asuinviihtyisyys myös siinä tapauksessa, että asunto avautuu yksinomaan melulähteen suuntaan. Mallinnustavan tavoitteena on antaa varmuusvaraa julkisivujen ääneneristävyyden mitoitukseen eikä sen katsota aiheuttavan lisävaatimusta muulle meluntorjunnalle ja suunnitteluratkaisuille esim. asuntopohjien suhteen.

Suunnitellut Radiokadun suuntaiset rakennusmassat estävät tehokkaasti liikennemelun leviämistä kortteleiden sisäosiin. Keskiäänitasot sekä päivällä että yöllä alittavat kauttaaltaan melutason ohjearvot kortteleidensisäpihoilla. Myös Radiokatuun rajautuvien asuinrakennusten sisäpihan puoleisilla julkisivuilla melutason ohjearvot päivä- ja yöaikaan alittuvat.

Oikaisukehotuksessa todetaan, että asuntojen parvekkeet on tarpeen määrätä lasitettaviksi. Erillinen lasitusmääräys on kuitenkin tarpeeton, koska asemakaavassa on jo annettu määräys, jonka mukaan oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvo päivällä ja yöllä. Oleskeluparvekkeiden suojaaminen liikennemelulta tarkoittaa käytännössä useimmiten lasittamista.

ELY-keskuksen oikaisukehotuksessa viitataan kaavan liitteenä olevan viitesuunnitelman pohjapiirustuksiin, joissa merkittävä osa meluisaan suuntaan sijoittuvista asunnoista aukeaa vain meluisan Radiokadunsuuntaan. Viitesuunnitelmat ovat suunnittelun alkuvaiheen luonnoksia, ne eivät ole oikeusvaikutteisia eivätkä osa asemakaavaa. Molempien kortteleiden jatkosuunnittelussa asuntojen pohjaratkaisut ovat kehittyneet siten, että suurin osa Radiokadun puoleisista asunnoista aukeaa myös sisäpihan suuntaan.

Edellä lausuttu huomioon ottaen asemakaavoituspalvelu on 25.8.2021 lisännyt asemakaavakarttaan määräyksen
”Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuksissa suurimman osan asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan suuntaan" ja päivittänyt kaavaselostusta vastaavasti sekä esittänyt kaupunginhallitukselle ao. kaavaa muuttavan päätöksen tekemistä.

Rakennussuunnittelun mahdollisuudet ja alueen melutilanne huomioiden on riittävää, että suurin osa asunnoista suunnataan sisäpihan suuntaan. Pieni osa asunnoista voi avautua vain Radiokadun suuntaan, jotta rakennussuunnittelun keinoin on mahdollista löytää toimivimmat pohjaratkaisut ja vältytään ylisuurilta kirvesvarrenmuotoisilta asunnoilta. Asemakaavan sisältövaatimusten toteutuminen on näissäkin tapauksissa varmistettu julkisivuille annetuilla äänitasoerovaatimuksilla. Asemakaava luo terveellisyydelle, turvallisuudelle ja viihtyisyydelle riittävät edellytykset, joita lisätty kaavamääräys parantaa entisestään. Lisätty kaavamääräys ei muuta asemakaavaa olennaisesti, eikä sitä sen vuoksi ole tarpeen asettaa uudelleen julkisesti nähtäville.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä 5.5.2021 § 103 ei valitettu. MRL:n 196 §:n mukaan Uudenmaan ELY-keskuksella on oikeus hakea muutosta nyt käsiteltävänä olevaan päätökseen siinä tapauksessa, ettei se tyydy kaupunginvaltuuston uuteen päätökseen. Muilla on muutoksenhakuoikeus vain siltä osin kuin 5.5.2021 hyväksyttyä kaavaa on tällä päätöksellä muutettu.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12617 kartta, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020 ja 25.8.2021

2

Asemakaavan muutoksen nro 12617 selostus, päivätty 31.3.2020, muutettu 22.9.2020 ja 25.8.2021

3

Oikaisukehotus 4.6.2021

4

Asemakaavapalvelun esitys 25.8.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, kaavasta annettu oikaisukehotus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Esitysteksti

Helen sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Puolustusvoimat

Esitysteksti

Kiinteistö Oy Radiokatu 20

Esitysteksti

Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talo

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, kaavasta annettu oikaisukehotus
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helsingin hallinto-oikeus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, kaavasta annettu oikaisukehotus

Tiedoksi

Kaupunginmuseo

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Asemakaavoitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 713

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tontin 3 ja korttelin 17053 tontin 10 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 ja 25.8.2021 muutetun piirustuksen nro 12617 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

19.04.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 103

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tontin 3 ja korttelin 17053 tontin 10 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun piirustuksen nro 12617 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 548

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Hankenumero 4886_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        31.3.2020 päivätyn ja 22.9.2020 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12617 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttia 3 ja korttelin 17053 tonttia 10 sekä katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

22.09.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Outi Ruski. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

31.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Outi Ruski, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 15207

outi.ruski(a)hel.fi

Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37229

aleksi.raisanen(a)hel.fi

Inka Lappalainen, maisema-arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 21344

inka.lappalainen(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Pirjo-Liina Koivusaari, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 38800

pirjo-liina.koivusaari(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.02.2020 § 8

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12617 pohjakartan kaupunginosassa 17 Pasila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12617
Kaupunginosa: 17 Pasila
Kartoituksen työnumero: 36/2019
Pohjakartta valmistunut: 9.9.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566