Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 292

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Elina Kauppila kysymys aiheesta varhaiskasvatuksen henkilökunnan resurssit, valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin kysymys aiheesta Helsingin neuvolatilanne sekä valtuutettu Pia Pakarinen kysymys aiheesta Helsingin koululääkäritilanne.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566