Helsingfors stad

Protokoll

18/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/1

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 290

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

        Otto Meri, ersättare Heimo Laaksonen

        Anniina Iskanius, ersättare Matti Niiranen

        Seija Muurinen, ersättare Laura Rissanen

        Mia Nygård-Peltola, ersättare Seida Sohrabi

        Risto Rautava, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara

        Elina Valtonen, ersättare Lotta Backlund

        Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula

        Maria Ohisalo, ersättare Kati Juva

        Osmo Soininvaara, ersättare Sanna Vesikansa

        Atte Harjanne, ersättare Jussi Chydenius

        Otso Kivekäs, ersättare Nina Miettinen

        Hilkka Ahde, ersättare Nita Austero

        Tuula Haatainen, ersättare Fardoos Helal

        Ilkka Taipale, ersättare Jukka Järvinen

        Harry Harkimo, ersättare Katri Penttinen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

        Daniel Sazonov

        Ozan Yanar

        Timo Harakka

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566