Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

13.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 294

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2021-009610 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Outi Alanko-Kahiluodolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta

        valitsi Tuula Yrjö-Koskisen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 30.8.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Outi Alanko-Kahiluodon (Vihr.) 2.8.2021 § 243 jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi. Outi Alanko Kahiluoto on 31.8.2021 pyytänyt eroa luottamustoimesta ajankäytöllisistä syistä

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 30.8.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 711

HEL 2021-009610 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto:

        myöntää Outi Alanko-Kahiluodolle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta

        valitsee Tuula Yrjö-Koskisen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Juha Summanen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566