Helsingfors stad

Protokoll

16/2021

1 (12)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

22.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 276

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn

HEL 2021-005321 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige anställde pedagogie magister Satu Järvenkallas som innehavare av tjänsten som sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn för en bestämd tid på sju år, med en total lön på 12 545,42 euro i månaden. En prövotid på sex månader tillämpas.

Stadsfullmäktige konstaterade samtidigt att om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om personens hälsa är tillgängliga vid anställningen, är beslutet villkorligt tills anställningen kan fastställas på grundval av en hälsoutredning. Utredningen ska visas upp inom en månad räknat från dagen för delfåendet av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Nina Gros, personaldirektör, telefon: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Minna Kemppainen, expert, telefon: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakijalista

2

Hakijayhteenveto

3

Hakemukset

4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 24.8.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De som sökt tjänsten

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Tjänsten som sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn

Stadsstyrelsen har 12.4.2021, 249 §  antecknat den föregående sektorchefens avskedsansökan räknat från 1.10.2021 och uppmanat stadskansliet att inleda en offentlig ansökningsprocess för att anställa en tjänsteinnehavare. Enligt förvaltningsstadgan 8 kap. 1 § 1 mom. 14 p. beslutar stadsstyrelsen om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare.

 Enligt 7 kap. 1 § 15 p. i förvaltningsstadgan ska beslutet om anställning till en tjänst fattas av stadsfullmäktige, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna. Fostrans- och utbildningsnämnden har gett ett utlåtande om ärendet till stadsstyrelsen.

Tjänsten som chef för fostrans- och utbildningssektorn var offentligt utlyst under tiden 20.5–7.6.2021. Platsannonsen publicerades i stadens elektroniska rekryteringstjänst, på TE-tjänsternas webbplats, Monster, Duunitori och Oikotie (HS-puff under tiden 24.5–30.5), på sajten Kuntalehti.fi och på Helsingfors stads LinkedIn-arbetstillfällen. Tjänsten nämndes även på Helsinkirekrys Facebook- och Instagram-konton och Helsingfors stads LinkedIn-konto. Man gjorde reklam för den lediga tjänsten som chef för fostrans- och utbildningssektorn i tidningen Opettaja 21.5 och en sammanfattning av platsannonsen publicerades i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat på söndagen 23.5.2021. Dessutom visades annonsen i Helsingin Sanomats Mobilparad 24.5–30.05.2021.

Vid sidan av den offentliga annonseringen anlitades konsultbyrån Boyden Oy:s tjänst för direkt urval i ansökningsfasen.

Enligt 5 kap. 6 § 1 och 2 mom. i förvaltningsstadgan leds verksamheten och förvaltningen i fostrans- och utbildningssektorn av sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn, som är föredragande i fostrans- och utbildningsnämnden och dess sektioner och för biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn utses för högst sju år. Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn är chef för direktörerna för servicehelheterna och förvaltningsdirektören i sektorn. Sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn utför de uppgifter som kanslichefen föreskriver.

Enligt 5 kap. 1 § förvaltningsstadgan har de ledande tjänsteinnehavarna till uppgift att planera, följa och övervaka verksamheten i den förvaltningshelhet de leder och att svara för att den är resultatrik och för att målen uppnås. De ledande tjänsteinnehavarna har också till uppgift att sköta den strategiska styrningen av den förvaltningshelhet de leder och att utveckla och upprätthålla dess prestationsförmåga och verksamhetsresultat.

Behörighetsvillkoren för sektorchefer är enligt 23 kap. 1 § 1 mom. i förvaltningsstadgan högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vid sidan av de formella kvalifikationerna konstaterades det i platsannonsen att den sökande för att lyckas med uppgiften ska ha gedigen tidigare erfarenhet och bevis på strategisk och operativ ledning av en stor organisation. En personalledare håller fast vid sin linje och förtydligar verksamhetsmålen. Hen kan överblicka ett mångfasetterat verksamhetsfält och uppträda naturligt i offentligheten. Hen är också skicklig på att bygga upp interna och externa samarbetsnätverk, har erfarenhet av krävande samarbete med intressenter och inspireras av nära arbete med den politiska ledningen. I platsannonsen konstaterades även att erfarenhet från uppgifter inom fostrans- och utbildningsbranschen bidrar till att den sökande framgångsrikt kan sköta uppgiften och att kunskaper i engelska är nödvändiga för det allt mer utbredda internationella samarbetet.

Då man tillsätter tjänsten ska man iaktta vad som i 125 § 2 mom. i grundlagen föreskrivs om allmänna utnämningsprinciper, vilka är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

 

Sökande och rekryteringsprocess

16 personer lämnade in ansökan inom utsatt tid, av dem återkallade en sin ansökan. En förteckning över de sökande finns som bilaga 1 till föredragningslistan. De sökandes meriter, utbildning, språkkunskaper och arbetserfarenhet framgår av ansökningarna. En sammanfattning av ansökningarna finns i bilaga 2 till föredragningslistan.

De första intervjuerna gjordes med videouppkoppling 10–14.6.2021. Nio sökande kallades till videointervju. Dessa ansågs ha tillräcklig erfarenhet av strategisk och operativ ledning av en stor organisation samt tidigare erfarenhet av liknande uppgifter för att nå framgång i den lediga tjänsten. Alla som kallades till videointervju uppfyllde behörighetsvillkoren för tjänsten. De sökandes videointervjuer utvärderades av **********

Utifrån videointervjuerna kallades sex sökande till intervju, av vilka en senare har dragit tillbaka sin ansökan. De intervjuade var ********** som utöver kriterierna ovan på basis av videointervjun bedömdes ha förutsättningar för enhetligt ledarskap och via praktiska exempel konstaterades bevis på framgångsrikt ledarskap. De valda personernas åsikter var analytiska, mångsidiga och illustrerade det ledarskap och den ledningsnivå som Helsingfors stad kräver i och med sina hörnstenar. De utvalda kandidaterna intervjuades 21–23.6. 2021 av **********

Satu Järvenkallas är pedagogie magister från Helsingfors universitet 1999 och har en tidigare examen i småbarnspedagogik på institutnivå 1989. Dessutom har hon en Executive Master in Business Administration (EMBA) -examen från Tammerfors tekniska universitet 2010. Som fortbildning har hon bland annat slutfört utvecklingsprogrammet för den offentliga förvaltningen 2006 och examen i undervisningsförvaltning 2012. Sedan 2013 har hon varit chef för småbarnspedagogiken i Helsingfors stad, först vid barnomsorgsverket och sedan 2017 vid fostrans- och utbildningssektorn, med ansvar för ledning av servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Hon är för närvarande ställföreträdande sektorchef for fostrans- och utbildningssektorn. Tidigare har hon jobbat som dagvårdschef vid Helsingfors stads socialverk i flera år. Hennes tidigare arbetserfarenhet vid Helsingfors stad inkluderar utvecklingskonsult, dagvårdschef, projektkonsult, dagvårdsinspektör, daghemschef samt lärare inom småbarnspedagogik.

På basis av ansökan och intervjun anses att Järvenkallas har en gedigen erfarenhet av att leda en stor organisation, eftersom hon lett Helsingfors stads småbarnsfostran och -pedagogik på stadsnivå under flera års tid. Hennes djupa insikter i småbarnspedagogik samt nära samarbete med andra servicehelheter och arbetet i ledningsgruppen har gett henne kunskaper i och perspektiv på hela fostrans- och utbildningssektorn. I arbetet som ledare för dagvård och småbarnspedagogik har hon skaffat ett brett nätverk, både inom social- och hälsovårdsväsendet och inom fostran och utbildning. Dessutom har hon haft flera förtroendeuppdrag samt varit med i expertgrupper. Hon har fått erfarenhet av uppträdande i sitt nuvarande jobb som direktör för småbarnspedagogiken samt på konferenser.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Alla  intervjuade uppskattades ha en stark erfarenhet av ledarskap och en hög nivå av substanskunskap inom fostran och utbildning. Dessutom har alla som intervjuas erfarenhet av samarbete med politiska beslutsfattare och goda förutsättningar för ett sådant krävande nätverkande på grundval av sina tidigare uppgifter och personliga egenskaper. De intervjuade har även omfattande nätverk inom fostran och utbildning och klarade bra av förhandsuppgifterna som kartlade perspektiv och förmåga att uppträda. Det bedömdes dock att den bästa kombinationen av strategiskt ledarskap, perspektiv på fenomen inom fostran och utbildning samt förmågan att trovärdigt förmedla sitt budskap åt organisationen fanns hos Järvenkallas, **********

Psycon Oy utförde de personliga utvärderingarna under tiden 1–6.7.2021.

Till den andra intervjun 9.8.2021 kallades tre sökande vilka deltagit i den personliga utvärderingen; Järvenkallas, **********

Alla sökande som deltog i den andra intervjun intervjuades av nämnden för fostran och utbildning den 17 augusti 2021.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden get stadsstyrelsen ett utlåtande 24.8.2021 (§ 273) om att tillsätta tjänsten. Hela utlåtandet finns i bilaga 4. Nämnden konstaterat att Satu Järvenkallas bör väljas till tjänsten som sektorchef eftersom hon bäst svarar på de krav som ställts för sektorchefens tjänst.

Utvärdering

Sektorchefen ansvarar du för den strategiska ledningen av fostrans- och utbildningssektorn samt även för sektorns förnyelse, måluppfyllelse och ekonomiska kontroll. Hen har ansvar för personalledning och utveckling av verksamhetskulturen i organisationen. Hen är föredragande i fostrans- och utbildningsnämnden och dess sektioner samt för biträdande borgmästaren för sektorn. Som medlem i stadens ledningsgrupp har sektorchefen en central roll också när det gäller att leda hela staden tillsammans med andra ledare. Direkt under sektorchefen lyder fyra direktörer för servicehelheterna samt förvaltningsdirektören.

Den slutliga jämförelsen gjordes mellan toppkandidaterna Satu Järvenkallas, **********

Fostrans- och utbildningssektorn har ca 14 000 medarbetare och sektorchefen har som uppgift att leda organisationens personal, verksamhet och administration. Dessutom svarar sektorchefen för reformer inom fostrans- och utbildningssektorn. Därför är det viktigt att den som väljs till sektorchef har gedigen erfarenhet av och bevis på strategisk och operativ ledning av en stor organisation samt förmåga att styra in sektorns verksamhet i enlighet med strategin. Som medlem i stadens ledningsgrupp har sektorchefen en central roll när det gäller att leda hela staden tillsammans med andra ledare. Således ska sektorchefen ha en förmåga och vilja att se på saker i ett större sammanhang och veta  vad som behövs för att Helsingfors ska bli världens bäst fungerande stad.

Satu Järvenkallas har lång erfarenhet av omfattande och krävande ledningsuppdrag. Erfarenheten som ledare för socialbyrån, barnavårdsverket och fostrans- och utbildningssektorn har gett henne ett brett och strategiskt perspektiv på olika aspekter av ledarskapet. Hon är medlem i fostrans- och utbildningssektorns ledningsgrupp och som t.f. sektorchef även med i hela stadens ledningsgrupp. Således har hon fått en bred bild av verksamheten i hela sektorn, dess utmaningar och möjligheter. I Järvenkallas ledarskap betonas kunskaper i change management, hon har spelat en central roll i skapandet av nya organisationer inom småbarnspedagogiken, vilka har varit omfattande förändringsprocesser. Under rekryteringsprocessen har hon visat prov på att kunna observera förändringsbehov i omgivningen och praktiken, och hon anser att en kontinuerlig utveckling är viktigt. Hon går gärna med i utvecklingsprojekt och driver igenom förändringar, vilket är viktigt eftersom som sektorchefen ansvarar för att fostrans- och utbildningssektorn utvecklas i enlighet med strategin.

**********

**********

Således har alla tre toppkandidater goda erfarenheter och färdigheter för att leda en stor organisation och att genomdriva olika utvecklings- och omvandlingsprocesser. Utgående från rekryteringsprocessen bedöms emellertid att Järvenkallas tidigare bevis på mycket krävande ledarskap vid omorganisering samt hur hon skött utmaningarna i Helsingfors småbarnsfostran, som väckt mycket publicitet, bäst förutspår framgång som sektorchef. Hon förstår vikten av delaktighet i samband med förändringar och kan på ett övertygande och förtroendefullt sätt kommunicera om behovet av förändring, dess bakgrund och de fördelar som kan uppnås.

Dessutom har nästan alla toppkandidater under rekryteringen visat att de har förmåga att granska ett mångfacetterat fält, också utanför den egna sektorn. Av sökandena har ********** dock tidigare erfarenhet och prov på att leda en hel stad eller kommun genom arbete i ledningsgruppen och de har sålunda goda förutsättningar att förstå vad en stad som helhet behöver för framgång. Järvenkallas har fått motsvarande erfarenhet under de senaste månaderna då hon varit ställföreträdare för fostrans- och utbildningssektorns chef.

Sektorchefen ansvarar för att leda personalen och utveckla verksamhetskulturen i organisationen. Alla toppkandidater har potential och bevis på strömlinjeformat personalledarskap, där systematik och följande av etiska principer betonas. De har alla arbetat som chef på många olika organisationsnivåer. ********** Satu Järvenkallas ledarstil betonade samarbetsviljan och strävan efter att främja saker och ting genom gemensamma diskussioner. Under rekryteringsprocessen har hon framhållit att han i sin organisation tydligt kommunicerar med mål, riktlinjer och förväntningar.

Den som väljs till sektorchef ska ha skicklighet att bygga upp interna och externa samarbetsnätverk, erfarenhet av krävande samverkan med intressenter och inspireras av nära arbete med den politiska ledningen. Alla toppkandidater har skapat breda nätverk inom sin egen yrkeskår och har erfarenhet av att arbeta med den politiska ledningen. Under rekryteringsprocessen gav Satu Järvenkallas ändå den bästa bilden av sin kompetens att leda sektorn i motgångar tillsammans med den politiska ledningen, på det sätt att tjänstemännen och politikerna tillsammans smidigt kan besvara frågor som gäller sektorn. Under processen har hon visat en utmärkt samarbetsförmåga, ett starkt engagemang och på ett trovärdigt sätt argumenterat för Helsingfors och för hela fostrans- och utbildningssektorn.

Den som väljs till sektorchef har stöd i sitt arbete med erfarenhet från uppgifter inom fostrans- och utbildningssektorn samt goda kunskaper i engelska. Alla toppkandidater är mycket erfarna proffs i fostrans- och utbildningsbranschen och de har jobbat långsiktigt med branschens teman. Deras substanskunskap är betydande och uppfyller således på ett utmärkt sätt kraven för tjänsten som sektorchef, fostran och utbildning. Alla toppkandidaterna hade tillräckligt goda kunskaper i engelska för att klara av tjänsten som sektorchef.

På basis av ansökningarna, intervjuerna, personutvärderingarna samt fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande har man gjort en helhetsbedömning som visar att av kandidaterna har Satu Järvenkallas de bästa förutsättningarna för att ha hand om de uppgifter som hör till tjänsten som sektorchef. Lång erfarenhet från omfattande och krävande ledarskapsuppgifter inom fostran och utbildning samt deltagande i märkbara reformer och ledning av organisationen i knepiga situationer talar för att välja henne. Dessutom anses hon ha goda förutsättningar att inspirera och utveckla organisationen i enlighet med strategin. Man såg även att hon har förmåga att handla konstruktivt och samarbetsvilligt med stadens politiska ledning.

Övrigt

Ansökningarna som hör till förslaget finns i föredragningslistans bilaga 3. Dessutom har organets medlemmar möjlighet att läsa rapporterna från personutvärderingen före sammanträdet och under sammanträdet i stadsstyrelsens arbetsrum i portalen för förtroendevalda. Den som ger upplysningar svarar på frågor om innehållet i det kompletterande materialet.

Med den som väljs till tjänsten avtalar man separat om ett datum då hen tar emot tjänsten.

Borgmästaren framställde beslutsfattandet för anställning av en tjänsteinnehavare som sektorchef vid fostrans- och utbildningssektorn 26.8.2021, § 88.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Nina Gros, personaldirektör, telefon: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Minna Kemppainen, expert, telefon: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakijalista

2

Hakijayhteenveto

3

Hakemukset

4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 24.8.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De som sökt tjänsten

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn

Ekonomiförvaltningstjänsten

Stadskansliets personalavdelning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 604

HEL 2021-005321 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa kasvatustieteiden maisteri Satu Järvenkallaksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 545,42 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

06.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Satu Järvenkallas
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Nina Gros, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

nina.gros(a)hel.fi

Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

 

Keskushallinto Pormestari 26.08.2021 § 88

HEL 2021-005321 T 01 01 01 01

Päätös

Pormestari otti kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottamista koskevan asian esittelyynsä.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Keskushallinto Pormestari 31.05.2021 § 51

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 273

HEL 2021-005321 T 01 01 01 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon koskien kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran täyttöä.

Hakijat

Lautakunnan lausunto koskee rekrytointiprosessissa jatkoon edenneitä ja lautakunnan haastattelemia hakijoita seuraavasti:

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtajalla on kaupungin johtoryhmän jäsenenä keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on neljä palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.

Tehtävässä menestyäkseen valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän on linjakas ja kirkastaa toiminnan tavoitteet. Hän pystyy hahmottamaan monitahoista toimintakenttää ja julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia. Tehtävään valittava toimialajohtaja on myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Lisäksi tehtävässä onnistumisessa valittavaa toimialajohtajaa auttaa kokemus kasvatus- ja koulutusalan tehtävistä. Laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä tehtävään valittava hakija tarvitsee myös sujuvaa englannin kielen taitoa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelee noin 14 000 työntekijää ja toimialajohtajan tehtävänä on johtaa organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Siksi on tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista kokemusta sekä osaamista johtamisesta. 

********** johtamiskokemus on laaja. Hän on toiminut esihenkilön tehtävissä monella eri organisaation tasolla: päiväkodinjohtajana, päivähoitoalueen päällikkönä, päivähoidon johtajana, virastopäällikkönä sekä toimialajohtajana. Toiminnan johtamisessa hänellä on tavoitehakuinen ja aikaansaava ote. Tästä esimerkkinä on kolme suurta varhaiskasvatuksen asemaan liittyvää organisaatiomuutosta, joiden onnistumisessa ********** rooli on ollut keskeinen. Nykyisessä tehtävässään hän on osoittanut kykyä suoriutua hyvin myös vaativissa tilanteissa ja paineen alla.

Toimialajohtajan tehtävä edellyttää myös kykyä kirkastaa toiminnan suunta ja tavoitteet sekä saada ihmiset työskentelemään sitä kohti. ********** katsotaan olevan vahvat edellytykset tähän innostuksensa, päämäärähakuisuutensa, selkeän ja uskottava viestintätapansa sekä erittäin vahvan toimialaosaamisensa perusteella. Hän kykenee edistämään yhdessä tekemisen kulttuuria ja myönteistä suhtautumista uudistuksiin ja vaikeisiinkin päätöksiin, joita muuttuva toimintaympäristö ja toimialan haasteellinen koronapandemia jälkeinen tilanne edellyttävät.

**********

**********

Käsittely

24.08.2021 Ehdotuksen mukaan

Esteellinen: Satu Järvenkallas
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Asian aikana oli kuultavana Minna Kemppainen ja Heli Lappi-Rantalainen. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä

henkilöstöjohtaja

Nina Gros

Lisätiedot

Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566