Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/12

 

22.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 283

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-010328, 2021-010630, 2021-010631, 2021-010661

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen käynnistämisestä uudelleen Stansvikinkallion osalta
 

        valtuutettu Björn Månssonin ym. aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta paikoissa, joissa bussipysäkit ja pyöräkaistat ovat lähekkäin
 

        valtuutettu Minja Koskelan ym. aloite
sukupuolivaikutusten arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta
 

        valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566