Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

22.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 272

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Elina Valtonen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara

        Emma Kari, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula

        Osmo Soininvaara, tilalle Sanna Vesikansa

        Timo Harakka, tilalle Fardoos Helal

        Ilkka Taipale, tilalle Jukka Järvinen

        Erkki Tuomioja, tilalle Jenni Hjelt

        Petra Malin, tilalle Ajak Majok

        Laura Kolbe, tilalle Anna Karhumaa

        Mikael Jungner, tilalle Oona Hagman

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

        Pentti Arajärvi

        Arja Karhuvaara

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566