Helsingfors stad

Protokoll

16/2021

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

22.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 275

Ändring av förvaltningsstadgan, stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet

HEL 2021-009498 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1, för en bestämd tid från och med stadsstyrelsens verkställighetsbeslut fram till 31.12.2022.

Dessutom beslutade stadsfullmäktige att välja ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i sektionen för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet för den mandatperiod som börjar då detta beslut har verkställts, som följer:

 

 

 

 

ledamot

ersättare 

1.

Daniel Sazonov

Seija Muurinen

2.

Maarit Vierunen

Risto Rautava

3.

Harry Bogomoloff

Maaret Castrén

4.

Reetta Vanhanen

Pekka Sauri

5.

Sanna Vesikansa

Oula Silvennoinen

6.

Pentti Arajärvi

Nelli Nurminen

7.

Anna Vuorijoki

Paavo Arhinmäki

8.

Jussi Halla-aho

Mari Rantanen 

9.

Nasima Razmyar

Marcus Rantala

ordförande 

Daniel Sazonov

 

vice ordförande 

Reetta Vanhanen

 

 

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Bilaga 1

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Den nationella social- och hälsovårdsreformen har inletts. En förändrändring pågår fram till utgången av 2022, och under denna tid väljs förtroendevalda till de politiska organen för välfärdsområdena som ska inrättas, genom områdesval, välfärdsområdesfullmäktige i början av 2022. Beredningen i välfärdsområdet leds först av ett interimistiskt beredningsorgan bestående av tjänsteinnehavare, tills välfärdsområdesstyrelsen vald av välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet.

I enlighet med den särlösning som föreskrivs i lag är Helsingfors i fortsättningen den enda kommunen som ansvarar för att ordna social- och hälsovården samt räddningsväsendet. I Helsingfors ordnas inga områdesval, utan Helsingfors stadsfullmäktige innehar samma position som områdesfullmäktige.

I Nyland inrättas fyra välfärdsområden, Helsingfors stad samt HUS struktur för specialsjukvård, HUS-sammanslutningen. HUS-sammanslutningens grundavtal ska behandlas i stadens organ senast i april 2022.

Sedan februari 2021 har i Helsingfors verkat en tjänsteinnehavarstyrgrupp, som lyder under kanslichefen och som samordnar förberedelsen inför vårdreformen. Eftersom reformen är förknippad med principiellt betydande frågor som ska avgöras, bland annat i samband med social- och hälsovården samt räddningsväsendet och arbetsfördelningen i förvaltningen i övrigt och samarbetet med HUS, kan det anses motiverat att man i detta skede tillsätter ett organ av förtroendevalda, stadsstyrelsens sektion, för att verkställa och styra reformen, på så sätt som man gjorde då socialverket och hälsovårdsverket slogssamman eller då stadens ledarskapssystem reformerades.

Syftet är att i samband med ändringen av förvaltningsstadgan 2022 föreslå att sektionen för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet även ska ha som uppgift att fatta beslut som krävs för att verkställa reformen och som hör till behörigheten för de organ som ska grundas innan ändringarna i förvaltningsstadgan träder i kraft vid ingången av 2023.

Reformsektionen ska, liksom stadsstyrelsens övriga sektioner, välja nio ledamöter jämte ersättare. De som väljs till ordförande och vice ordförande bör vara medlem eller ersättare i stadsstyrelsen.

Kanslichefen ska vara föredragande i reformsektionen, liksom i stadsstyrelsens övriga sektioner ( 5 kap. 2 § 2 mom. i förvaltningsstadgan).

Förslaget har beretts i samarbete med stadgearbetsgruppen.

Efter stadsstyrelsens verkställighetsbeslut är det meningen att kanslichefen fattar ett beslut enligt vilket närvaro- och yttranderätt i sektionen ges åt sådana ersättare som representerar grupper som inte har en egentliga ledamöter i sektionen.

Ändring i förvaltningsstadgan

Till 2. kap i förvaltningsstadgan fogas en tillfällig 4a §.

4a §

Ändring i förvaltningsstadgan, stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet [gäller till 31.12.2022] 

 

 

 

Stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet styr och följer upp planeringen och beredningen i samband med reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Sektionen lämnar förslag till stadsstyrelsen om ändringar i stadens ledarskapssystem och organisationsstruktur med anledning av reformen.

 

 

 

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

 

 

 

Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen. Till sektionens ledamöter och ersättare kan väljas även andra än de som är ledamöter och ersättare i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och vice ordförande för sektionen bland dess ordinarie ledamöter, vilka ska vara ledamöter eller ersättare i stadsstyrelsen.

 

Val av ledamöter i organet

I enlighet med 35 § i kommunallagen är den som är valbar till fullmäktige valbar till kommunstyrelsen, dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder direkt under kommunstyrelsen i kommunens centralförvaltning

2. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen, eller

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en sammanslutning som sköter bevakningen av personalens intressen i kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den som i egenskap av förhandlare för sammanslutningen eller i annan motsvarande egenskap svarar för intressebevakningen.

Ytterligare konstaterar stadsstyrelsen att det för kommunstyrelsen, nämnder och direktioner i tillämpliga delar gäller vad som bestäms om dessa organ (17 § 4 mom. i kommunallagen)

I enlighet med 4a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ, i välfärdsområdens och välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mellan välfärdsområden samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige och kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda skäl. Enligt samma paragraf 3 mom. ska myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de organ som avses i denna paragraf, i möjligaste mån föreslå både en man och en kvinna för varje post.

I enlighet med 60 § i kommunallagen blir de personer invalda som fått flest röster i ett val.

Valet av förtroendevalda ska förrättas proportionellt, om det krävs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med antalet personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val iakttas i tillämpliga delar det som i vallagen föreskrivs om kommunalval. Dessutom kan fullmäktige ge bestämmelser om förrättande av val. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupungin hallintosääntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Bilaga 1

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden

Räddningsnämnden

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.09.2021 § 619

HEL 2021-009498 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti määräajaksi kaupunginvaltuuston täytäntöönpanopäätöksestä 31.12.2022 saakka.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet tämän päätöksen täytäntöönpanosta alkavaksi toimikaudeksi seuraavasti:

 

 

 

 

jäsen

varajäsen

1.

Daniel Sazonov

Seija Muurinen

2.

Maarit Vierunen

Risto Rautava

3.

Harry Bogomoloff

Maaret Castrén

4.

Reetta Vanhanen

Pekka Sauri

5.

Sanna Vesikansa

Oula Silvennoinen

6.

Pentti Arajärvi

Nelli Nurminen

7.

Anna Vuorjoki

Paavo Arhinmäki

8.

Jussi Halla-aho

Mari Rantanen

9.

Nasima Razmyar

Marcus Rantala

puheenjohtaja

Daniel Sazonov

 

varapuheenjohtaja

Reetta Vanhanen

 

 

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

13.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Jussi Halla-ahon ehdotuksesta valita Jussi Halla-ahon jäseneksi ja Mari Rantasen varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta valita Reetta Vanhasen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi, Pekka Saurin varajäseneksi sekä Sanna Vesikansan jäseneksi ja Oula Silvennoisen varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Maarit Vierusen ehdotuksesta valita Daniel Sazonovin jäseneksi ja puheenjohtajaksi, Seija Muurisen varajäseneksi, Maarit Vierusen jäseneksi, Risto Rautavan varajäseneksi sekä Harry Bogomoloffin jäseneksi ja Maaret Castrénin varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Minja Koskelan ehdotuksesta valita Anna Vuorjoen jäseneksi ja Paavo Arhinmäen varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Elisa Gebhardin ehdotuksesta valita Pentti Arajärven jäseneksi ja Nelli Nurmisen varajäseneksi sekä Nasima Razmyarin  jäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta valita Marcus Rantalan Nasima Razmyarin varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566