Helsingfors stad

Protokoll

15/2021

1 (11)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/8

 

08.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 269

Detaljplaneändring för Oceankajen på Busholmen (nr 12655)

HEL 2019-005705 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för hamn- gatu- och vattenområden i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Busholmen) enligt ritning nr 12655, daterad 8.12.2020 och ändrad 15.6.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen (det nya kvarteret 20836 bildas).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12655 kartta, päivätty 8.12.2020, muutettu 15.6.2021

2

Asemakaavan muutoksen nro 12655 selostus, päivätty 8.12.2020, muutettu 15.6.2021, päivitetty Kylk:n 15.6.2021 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 8.12.2020, päivitetty ja täydennetty 15.6.2021 ja asukastilaisuuden (18.6.2019) muistio

4

Osa päätöshistoriaa

5

Valtamerilaiturin yleissuunnitelma 6.5.2021

6

Royal Park – viitesuunnitelma 27.9.2019

7

Royal Center – viitesuunnitelma 18.9.2020

8

Ahdinaltaan yleisten alueiden idealuonnos 3.11.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Helsingfors Hamn Ab

Förslagstext

Helen Elnät Ab

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Förslagstext

Polisinrättningen i Helsingfors

Förslagstext

Försvarsmakten

Förslagstext

Staben för Finska vikens sjöbevakningssektion

Förslagstext

Trafikledsverket

Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller hamn- gatu- och vattenområden i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Busholmen) i området mellan Stillahavsgatan och Melkökajen. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga en evenemangsarena, ett hotell och inkvarteringslokaler, motionsutrymmen och därtill hörande stödfunktioner.

Efter framläggningen har detaljplanens avgränsning ändrats. Vattenområdet på norra sidan av Atlantbron (Ahtibassängen) och dess planerade badstrand, en del av gatuområdena som gränsar till vattenområdet i norr samt vattenområdet som gränsar till Melkökajen söder om Atlantbron och dess planerade småbåtshamn separeras till en egen detaljplan eftersom det för dem är nödvändigt att utarbeta mer grundliga utredningar, samt att främja projektet som gränsar till Oceankajen enligt en snabbare tidtabell. På grund av avgränsningen av detaljplaneområdet ändrades namnet från Ahtibassängen till Oceankajen.

Detaljplanelösningen har gjorts eftersom området fungerar som en buffert mellan Busholmens bostadsområde och hamnområdet och det ska genomföras i takt med resten av byggandet i området. Byggande av flervåningshus är inte möjligt på den här platsen på grund av miljöstörningar.

Målet är att skapa ett regionalt betydande område för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet invid hamnbassängen i ändan av Godahoppsparken.

I detaljplanelösningen strävar man särskilt efter att lösa frågorna kring utvecklingen av den tätt bebyggda stadsmiljön, den tekniskt utmanande byggplatsen och de mångsidiga fritidstjänsterna med hjälp av partnerskapsplanläggning.

På området planeras en evenemangsarena, ett hotell, verksamhetslokaler och idrottslokaler som lämpar sig för racketsporter i olika våningar. På området finns dessutom finns en allmän parkeringsanläggning.

Den nya våningsytan för verksamhetslokaler uppgår till 47 040 m². Det genomsnittliga exploateringstalet (e) för tomterna är 3,71.

I samband med detaljplanelösningen har man sammanställt ett trafikschema, enligt vilket de tidigare sammanställda planerna för Stillahavsgatan och Västrahamnsgatan uppdateras.

Genomförandet av detaljplanelösningen har särskilt en sådan inverkan att det planerade byggandet bildar en funktionellt aktiv och trivsam ända för Godahoppsparken och en buffertzon mot passagerarhamnen som avgränsar bostadsområdet på Busholmen. Dessutom tillgodoses stadsbornas önskemål om ett område för utomhusstyrketräning.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål. Planlösningen stämmer överens med delgeneralplan för Busholmen.

Utgångspunkter för området och nuläge

På området finns en hamnbassäng som tagits ur bruk, tillfälliga arrangemang för hamntrafiken och en tillfällig vändslinga för spårvägen. Atlantgatan och Atlantbron som ligger söder om detaljplaneområdet är under byggnad. De övriga gatuområdena som omger området har i stort sett byggts på de slutliga lägena, med undantag av spårvägen. Detaljplanens parkeringsanläggning har byggts med stöd av ett undantagsbeslut.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1979–2019. I detaljplanerna är området hamn- gatu- och vattenområde.

Helsingfors stad äger marken i planeringsområdet. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden. Detaljplanen genomförs i form av partnerskapsplanläggning. Detaljplanelösningens innehåll har förhandlats fram mellan de genomförande sammanslutningarna som fått planeringsreserveringen.

Kostnader för detaljplanen

Genomförandet av detaljplanelösningen medför kostnader för staden för grundberedning och byggande av allmänna områden.

Detaljplanelösningen har preliminärt beräknats medföra följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:

Grundbyggnad

 10 mn euro

Allmänna områden

1,5 mn euro

 

 

Sammanlagt

11,5 mn euro

 

I kostnaderna för grundbyggnad ingår Oceankajens nya strandmur och en pålad däckkonstruktion på offentliga områden. I kostnaderna för offentliga områden ingår ytkonstruktioner, trappor, växtlighet, redskap, möbler och belysning.

Den preliminära kostnadsberäkningen för stödväggskonstruktionen som byggs på tomtens sida mot stranden är cirka 7 miljoner euro. Parterna kommer överens om fördelningen av kostnaderna och ansvaret för genomförandet i förhandlingarna om tomtöverlåtelsen.

Dessutom orsakas kostnader av förverkligandet av eventuella samhällstekniska tomtledningar och dagvattendräneringen på strandens offentliga områden. Kostnaderna för dessa kan uppskattas när planeringen av området framskrider.

Värdet på byggrätten som planläggs är enligt en grov uppskattning 23–28 miljoner euro.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 17.12.2020–28.1.2021.

Fyra anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget. Anmärkningarna gällde möjligheten att bada, säkerheten, översvämningsriskerna, utsikten från bostäderna, det höga byggandet, beaktandet av skugg- och vindförhållandena, beaktandet av fågelbeståndet i glasbyggandet samt ljusföroreningen och nedskräpningen.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget:

        Helen Elnät Ab

        Helsingfors Hamn

        Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

        Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

        Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)

        Kultur- och fritidssektorn/stadsmuseet

        Staben för Finska vikens sjöbevakningssektion

        Försvarsmaktens 1. Logistikregemente

        Polisinrättningen i Helsingfors

Anmärkningarna i utlåtandena gällde båttrafiken till hamnen, vattenförsörjningslinjerna och vattenförsörjningsnätverkets anslutningar, polis- och räddningsfordonens tillträde till närheten av objektet,  skjutstrafikens trygghet, kajplatsen för en myndighetsbåt, förutsättningarna för självständig räddning av personer som hamnat i vattnet, bestämmelserna gällande bullerbekämpning, hamnverksamhetens inverkan på luftkvaliteten, behandlingen av ytvattnet samt betydelsen av det höga hotell- och kontorstornet i stadsstrukturen.

Av de som gav utlåtanden konstaterade Helen Elnät Ab, Staben för Finska vikens sjöbevakningssektion och Försvarsmaktens 1. Logistikregemente att de inte har någonting att påpeka om förslaget. Dessutom meddelade Trafikledsverket att det inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter att generalplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter. De vars intresse ändringarna gäller har blivit separat hörda per e-post eller under diskussionstillfället.

Närmare motivering

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och den närmare motiveringen till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutoksen nro 12655 kartta, päivätty 8.12.2020, muutettu 15.6.2021

2

Asemakaavan muutoksen nro 12655 selostus, päivätty 8.12.2020, muutettu 15.6.2021, päivitetty Kylk:n 15.6.2021 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti 8.12.2020, päivitetty ja täydennetty 15.6.2021 ja asukastilaisuuden (18.6.2019) muistio

4

Osa päätöshistoriaa

5

Valtamerilaiturin yleissuunnitelma 6.5.2021

6

Royal Park – viitesuunnitelma 27.9.2019

7

Royal Center – viitesuunnitelma 18.9.2020

8

Ahdinaltaan yleisten alueiden idealuonnos 3.11.2020

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Tehdyt muutokset

4

Muistutukset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Helsingfors Hamn Ab

Förslagstext

Helen Elnät Ab

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens trafik

Förslagstext

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Förslagstext

Polisinrättningen i Helsingfors

Förslagstext

Försvarsmakten

Förslagstext

Staben för Finska vikens sjöbevakningssektion

Förslagstext

Trafikledsverket

Förslagstext

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Stadsmuseet

Detaljplaneläggning

Områdesbyggande

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 586

HEL 2019-005705 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) satama-, katu- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 8.12.2020 päivätyn ja 15.6.2021 muutetun piirustuksen nro 12655 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 20836).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 15.06.2021 § 337

HEL 2019-005705 T 10 03 03

Hankenumero 3141_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        8.12.2020 päivätyn ja 15.6.2021 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12655 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) satama-, katu- ja vesialueita (muodostuu uusi kortteli 20836).

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

15.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Teo Tammivuori. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

08.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 21192

teo.tammivuori(a)hel.fi

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 12.1.2021

HEL 2019-005705 T 10 03 03

 

Helsingin kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Ahdinaltaan asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo arvioi hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos koskee satama-, katu- ja vesialueita, jotka Tyynenmerenkadun ja Melkinlaiturin välisellä alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa tapahtuma-areenan, hotellin, liikuntatilojen ja kelluvan kylpylän sekä yleisen uimarannan ja näihin liittyvien tukitoimintojen rakentamisen. Melkinlaiturin varteen on sijoitettu uusi vesibussilaituri. Lisäksi alueella sijaitsee yleinen pysäköintilaitos.

Alueella on käytöstä poistunut satama-allas, tilapäisiä satamaliikenteen järjestelyjä sekä raitiotien tilapäinen kääntölenkki. Asemakaava-alueen halki kulkeva Atlantinkatu ja Atlantinsilta ovat rakenteilla. Aluetta ympäröivät muut katualueet on rakennettu jotakuinkin lopulliseen sijaintiin raitiotietä lukuun ottamatta. Asemakaavan pysäköintilaitos on rakennettu poikkeamispäätöksellä ja on harjakorkeudessaan.

Esillä olevan asemakaavan liikerakennusten (KL-1) korttelialueelle saa sijoittaa palvelutiloja kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa varten sekä julkisia palveluja, myymälä-, kahvila-, ravintola-, opetus-, kokoontumis- ja majoitustiloja. Korttelialueella on erikseen osoitettu tontit mailapelitornille merkinnällä p-1. Tapahtuma-areenan saa sijoittaa rakennusalalle joka on merkitty merkinnällä p-2. Tällä rakennusalalla sijaitsee myös hotelli- ja toimistotorni. Korttelialueen rakennusten korkeudet on määritelty korkoina meren pinnasta. Mailapelitorni yltää 64,5 m korkeuteen meren pinnasta ja hotelli- toimistotorni 117,5 m korkeuteen. Näiden väliin jää matalampi monitoimiareena 32 m korkeudella meren pinnasta. Korot perustuvat viitesuunnitelmiin.

Ahdinaltaan asemakaava-alueen julkiset ulkotilat muodostuvat allasta kiertävästä rantapromenadista, uimarannasta sekä Valtamerilaiturin eteläisessä päätteessä sijaitsevasta aukiosta. Valtamerilaituri päättyy etelässä aukioon, jolle saa sijoittaa liikuntatoimintoja, kuten voimaharjoittelulaitteita. Olennainen osa aukiota ovat istutukset, joihin kuuluu myös suurikokoisia puita. Uimaranta-alue (VV): Alueelle tulee rakentaa yleinen uimaranta. Uimaranta toimii voimakasta aallokkoa vaimentavana rakenteena. Uimarannan alueelle sijoittuu kelluvan kylpylän huoltorakennus merkinnällä hr-w. Venesatama (LV): Alueelle tulee sijoittaa laituri vesibussiliikennettä varten. Laituri tulee rakentaa siten, että se toimii voimakasta aallokkoa vaimentavana rakenteena. Autopaikkojen korttelialue (LPA-1) Alueelle saa rakentaa 750-paikkaisen pysäköintilaitoksen yleiseen käyttöön. Vesialue (W) Vesialue, joka tulee pitää avoimena. Vesialue (W-1) Vesialue, jolla moottorikäyttöisellä aluksella liikkuminen on kielletty välttämättömiä huolto- ja pelastustoimia lukuun ottamatta. Vesialueelta varataan osa kelluvalle kylpylälle.

Kaupunginmuseon lausunto:

Entinen Jätkäsaaren satama-alue on muuntunut pääosin uudeksi merelliseksi asuinkerrostaloalueeksi matkustajasatamatoiminnot säilyttäen. Nyt esillä olevassa kaavamuutoksessa alueen eteläosa muuttuu tehokkaasti rakennetuksi alueeksi, jossa etenkin hotelli- ja toimistotorni tulee olemaan uusi kauko- ja lähimaisemaa merkittävällä tavalla muuttava elementti. Kaavaselostuksessa siitä todetaan mm. seuraavasti: Kaupunkikuvassa korkein rakennusosa sijoittuu Jätkäsaaren eteläisimpään kärkeen muodostaen päätepisteen alueelle. Tornin sijainti maamerkkinä Tyynenmerenkadun päässä aivan Sataman terminaalin 2:n vieressä tekee kaupunkikuvasta helposti hahmotettavan ja selkeän. Jätkäsaaren liikuntapuiston laidalla olevat 15-kerroksiset asuintalot muodostavat korkeamman rakentamisen sarjan, jonka on tarkoitus kiertyä Ahdinaltaan ympärille. Tämän sarjan luontevaksi päätteeksi on suunniteltu Royal-areena ja sen tornit. Selostuksessa lisäksi todetaan, ettei kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta rakennusperintöön tai perinnemaisemaan, ja että hanke sijaitsee Suomenlinnan Unescon maailmanperintökohteen suoja-alueen ulkopuolella.

Kaupunginmuseo toteaa, että kyseessä on merkittävä kaupunkikuvallinen ja kaupunkirakenteellinen muutos Helsinginniemen lounaisella ranta-alueella, jonka vaikutus on erityisen suuri mereltä päin tarkasteltaessa. ”Helsingin siluetissa merkittävin yhtenäinen kokonaisuus on kantakaupungin niemi ja Suomenlinnan saaret. Lähestyttäessä mereltä päin suoraan etelästä ja lounaasta kantakaupungin siluetti ja siitä nousevat korkeimmat rakennukset tulevat selvästi esiin; siluetti hahmottuu matalana ja yhtenäisenä, ja siitä nousevat vertikaalit elementit korostuvat.” (Korkea rakentaminen Helsingissä. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2011:4) Esitetyn mukainen, poikkeuksellisen korkea rakentaminen kantakaupunkiin välittömästi liittyvällä alueella, missä sen maisemalliset vaikutukset ovat laajalle ulottuvia, ei ole sellaista hallittua muutosta, johon kaupunginmuseon näkemyksen mukaan tulisi kaupunkisuunnittelussa pyrkiä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 6.6.2019

Lisätiedot

Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 21.09.2020 § 46

HEL 2019-005705 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12655 pohjakartan kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12655
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 12/2020
Pohjakartta valmistunut: 17.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566