Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (4)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/5

 

08.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 266

Kiinteistötoimituksen uskottujen miesten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-003470 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita kiinteistötoimituksia varten uskotut miehet kaupunginvaltuuston toimikaudeksi seuraavasti:

1.

arviointipäällikkö Antti Orama

2.

maanhankintapäällikkö Teemu Kärkäs

3.

tekniikan kandidaatti Ville-Samuli Rantalainen

4.

diplomi-insinööri Merituuli Lehtonen

5.

kiinteistöinsinööri Riikka Pirinen

6.

diplomi-insinööri Jonna Haavisto Murole

7.

diplomi-insinööri Antti Kuusiniemi

8.

diplomi-insinööri Nele Korhonen

9.

maanmittausinsinööri Sami Tegelberg

10.

diplomi-insinööri Arttu Järvinen

11.

diplomi-insinööri Annamari Kiviaho

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Jaakko Kaila, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22097

jaakko.kaila(a)hel.fi

Liitteet

1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Helsingin toimipaikka)

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Maanmittauslaitos

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 6 §:n mukaan kaupunginvaltuuston on valittava uskotuiksi miehiksi kiinteistötoimituksia varten vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja paikallisia oloja tuntevia.

Henkilöiden soveltuvuutta kiinteistöasioihin perehtyneisyyden osalta on arvioitu kaupunkiympäristön toimialalla. Henkilöiden taustatietoja on esitelty liitteessä 1.

Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Käräjäoikeuden lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa uskotun miehen vakuutus. Uskottujen miesten vaalista on ilmoitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja Maanmittauslaitokselle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Jaakko Kaila, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22097

jaakko.kaila(a)hel.fi

Liitteet

1

Uskotuiksi miehiksi esitettävien taustatiedot

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Helsingin toimipaikka)

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Maanmittauslaitos

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Maanmittauslaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.08.2021 § 585

HEL 2021-003470 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kiinteistötoimituksia varten uskotut miehet kaupunginvaltuuston toimikaudeksi seuraavasti:

1.

arviointipäällikkö Antti Orama

2.

maanhankintapäällikkö Teemu Kärkäs

3.

tekniikan kandidaatti Ville-Samuli Rantalainen

4.

diplomi-insinööri Merituuli Lehtonen

5.

kiinteistöinsinööri Riikka Pirinen

6.

diplomi-insinööri Jonna Haavisto Murole

7.

diplomi-insinööri Antti Kuusiniemi

8.

diplomi-insinööri Nele Korhonen

9.

maanmittausinsinööri Sami Tegelberg

10.

diplomi-insinööri Arttu Järvinen

11.

diplomi-insinööri Annamari Kiviaho

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Jaakko Kaila, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22097

jaakko.kaila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566