Helsingfors stad

Protokoll

15/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/1

 

08.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 262

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

        Elina Valtonen, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara

        Maria Ohisalo, ersättare Sanna Vesikansa

        Atte Harjanne, ersättare Nina Miettinen

        Mai Kivelä, ersättare Vesa Korkkula

        Tom Packalén, ersättare Mikko Paunio

        Marcus Rantala, ersättare Petrus Pennanen

        Silja Borgarsdóttir Sandelin, ersättare Byoma Tamrakar

        Laura Kolbe, ersättare Eeva Kärkkäinen

        Mia Haglund, ersättare Ajak Majok

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

        Pentti Arajärvi

        Mari Holopainen

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566