Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

08.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 262

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Elina Valtonen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara

        Maria Ohisalo, tilalle Sanna Vesikansa

        Atte Harjanne, tilalle Nina Miettinen

        Mai Kivelä, tilalle Vesa Korkkula

        Tom Packalén, tilalle Mikko Paunio

        Marcus Rantala, tilalle Petrus Pennanen

        Silja Borgarsdóttir Sandelin, tilalle Byoma Tamrakar

        Laura Kolbe, tilalle Eeva Kärkkäinen

        Mia Haglund, tilalle Ajak Majok

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

        Pentti Arajärvi

        Mari Holopainen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566