Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (3)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/4

 

08.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 265

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kokousaikojaan seuraavasti:

        Valtuuston kokous 20.10. perutaan

        Valtuusto kokoontuu 13.10. klo 18 (kyselytunti, aloitekäsittely)

        6.10. kokouksen aloitekäsittely perutaan

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Valtuusto käsittelee aloitteita vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Aloitekäsittelyn siirrolla ei ole vaikutusta käsiteltävänä olevien aloitteiden määräaikojen ylittymiseen.

Valtuuston päättämien varsinaisten kokousten yhteydessä järjestetään noin tunnin kestävä kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on tilaisuus suullisesti esittää pormestarille tai apulaispormestarille yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä näiden toimialaan kuuluvissa kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 21.04.2021 § 84

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto muutti kokousaikojaan seuraavasti:

        valtuusto kokoontuu 2.8.2021 klo 18 sekä

        11.8.2021 klo 18.

31.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 23.09.2020 § 220

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2021 seuraavasti:

nro

vko

päivä

klo

 

1

3

20.1.2021

18

kyselytunti

2

5

3.2.2021

18

 

3

7

17.2.2021

18

aloitekäsittely

4

9

3.3.2021

18

kyselytunti

5

11

17.3.2021

18

 

6

13

31.3.2021

18

kyselytunti

7

16

21.4.2021

18

 

8

18

5.5.2021

18

kyselytunti

9

20

19.5.2021

18

aloitekäsittely

10

22

1.6.2021

18

 

11

24

16.6.2021

18

 

12

25

23.6.2021

16

tilinpäätös

13

34

25.8.2021

18

 

14

36

8.9.2021

18

kyselytunti

15

38

22.9.2021

18

 

16

40

6.10.2021

18

aloitekäsittely

17

42

20.10.2021

18

kyselytunti

18

44

3.11.2021

18

 

19

45

10.11.2021

16

talousarvio

20

47

24.11.2021

18

talousarvio, aloitekäsittely

21

49

8.12.2021

16

 

 

 

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566