Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

08.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 264

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Sinikka Vepsän kysymys aiheesta Helsingin kaupungin ja yksityisten sote-palvelutuottajien rekrytointisopimus sekä valtuutettu Tuomas Rantasen kysymys aiheesta kulttuuri- ja tapahtuma-alan kokoontumisrajoitukset.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566