Helsingfors stad

Protokoll

15/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/10

 

08.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 271

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-010017, 2021-010023

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om att hålla elev- och studerandevården kvar vid fostrans- och utbildningssektorn också efter social- och hälsovårdsreformen

        Motion av ledamoten Anniina Iskanius m.fl. om ett vägvisnings- och vägledningssystem för cykelvägar

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566