Helsingfors stad

Protokoll

15/2021

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

08.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 265

Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ändra sina sammanträdestider enligt följande:

        Fullmäktiges sammanträde 20.10 ställs in

        Fullmäktige sammanträder 13.10 kl. 18 (frågestund, motionsbehandling)

        Motionsbehandlingen på sammanträdet 6.10 ställs in

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 94 § 2 mom. anges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Enligt 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom åtta månader. Fullmäktige behandlar motioner minst fyra gånger varje kalenderår. Den nya tidpunkten för motionsbehandlingen orsakar inga överskridningar av tidsgränserna för motionerna som behandlas.

I samband med de ordinarie sammanträden som fullmäktige valt för ändamålet ordnas en frågestund som varar ungefär en timme och under vilken ledamöterna har tillfälle att till borgmästaren och biträdande borgmästarna muntligt ställa frågor om en viss angelägenhet inom vederbörandes sektor som hänför sig till stadens funktioner.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 21.04.2021 § 84

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade sina sammanträdestider enligt följande:

        fullmäktige sammanträder 2.8.2021 kl. 18 och

        11.8.2021 kl. 18.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 31.03.2021 § 66

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade ändra sina sammanträdestider enligt följande:

        Fullmäktigesammanträdet 1.6.2021 kl. 18 ställs in

        Fullmäktige sammanträder 2.6.2021 kl. 18.

23.09.2020 Enligt förslaget

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566