Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/31

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-008728, 2021-008745, 2021-008771

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om en regnbågsväg till Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Otto Meri m.fl. om att göra 24h-parkeringsplatserna i innerstaden avgiftsbelagda
 

        Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om sänkning av elsparkcyklarnas körhastighet i Helsingfors centrum

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566