Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2021

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/31

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-008728, 2021-008745, 2021-008771

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite sateenkaaritien toteuttamisesta
 

        valtuutettu Otto Meren ym. aloite kantakaupungin 24 h -pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi
 

        valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite sähköpotkulautojen ajonopeuden alentamisesta Helsingin keskustassa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566