Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 226

Tillsättande av stadsfullmäktiges valnämnd och val av ledamöter för mandattiden som börjar år 2021

HEL 2021-002484 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid tillsätta stadsfullmäktiges valnämnd och utse fem ledamöter och fem personliga ersättare i den enligt följande:

 

 

Ledamot

 

Ersättare

1.

Saml.

Maarit Vierunen

Saml.

Dani Niskanen

2.

Gröna 

Ozan Yanar

SFP

Nora Grotenfelt

3.

SDP

Ville Jalovaara

RN

Karoliina Kähönen

4.

VF

Veronika Honkasalo

C

Terhi Peltokorpi

5.

Sannf.

Laura Korpinen

KD

Mika Ebeling

 

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordförande enligt följande:

Ordförande

Ozan Yanar

Vice ordförande

Maarit Vierunen

 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Veronika Honkasalo till ledamot på förslag av ledamoten Mia Haglund och Karoliina Kähönen i stället för Juhani Klemetti till personlig ersättare för Ville Jalovaara på förslag av ledamoten Joel Harkimo.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för sin mandattid tillsätta stadsfullmäktiges valnämnd och utse fem ledamöter och fem personliga ersättare i den enligt följande:

 

 

Ledamot

 

Ersättare

1.

Saml.

Maarit Vierunen

Saml.

Dani Niskanen

2.

Gröna 

Ozan Yanar

SFP

Nora Grotenfelt

3.

SDP

Ville Jalovaara

RN

Juhani Klemetti

4.

VF

 

C

Terhi Peltokorpi

5.

Sannf.

Laura Korpinen

KD

Mika Ebeling

 

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordförande enligt följande:

Ordförande

Ozan Yanar

Vice ordförande

Maarit Vierunen

 

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

För förrättande av proportionella val utser stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid det första sammanträdet under mandattiden en valnämnd, i vilken det samtidigt inväljs fem ordinarie ledamöter och en personlig ersättare för var och en av dem. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland de valda ledamöterna. Nämnden är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordförandemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäktige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag och avgång från förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat förtroendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

  1. har kommunen som hemkommun,
  2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktigeledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrättas, och som
  3. inte har förklarats omyndig.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kommunalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 522

HEL 2021-002484 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan sekä valita siihen 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 Jäsen

 

 Varajäsen

1.

Kok.

Maarit Vierunen

Kok.

Dani Niskanen

2.

Vihr. 

Ozan Yanar

RKP

Nora Grotenfelt

3.

SDP

Ville Jalovaara

Liik.

Juhani Klemetti

4.

Vas.

 

Kesk.

Terhi Peltokorpi

5.

PS

Laura Korpinen

KD

Mika Ebeling

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja

Ozan Yanar

Varapuheenjohtaja

Maarit Vierunen

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

26.07.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että jäseneksi lisätään Ville Jalovaara (SDP), varajäseneksi Dani Niskanen (Kok.) ja puheenjohtajaksi Ozan Yanar (Vihr.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566