Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/16

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 232

Val av ledamöter i stadsmiljönämnden för mandattiden som börjar 2021

HEL 2021-002501 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid utse tretton ledamöter och tretton personliga ersättare i stadsmiljönämnden enligt följande:

 

 

Ledamot

Ersättare

1.

Gröna

biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn

Oona Käyhkö

2.

Saml.

Risto Rautava

Lea Saukkonen

3.

Saml.

Atte Kaleva

Katri Penttinen

4.

Saml.

Jenni Pajunen

Tarik Ahsanullah

5.

Saml.

Laura Rissanen

Otto Meri

6.

Gröna

Otso Kivekäs

Sameli Sivonen

7.

Gröna

Amanda Pasanen

Saana Rossi

8.

SDP

Eveliina Heinäluoma

Olli-Pekka Koljonen

9.

SDP

Sami Kuusela

Jenni Hjelt

10.

VF

Tuomas Nevanlinna

Noora Laak

11.

VF

Mia Haglund

Arvind Ramachandran

12.

Sannf.

Mika Raatikainen

Marleena Isomaa

13.

SFP

Silja Borgarsdóttir Sandelin

Simon Granroth

 

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordförande enligt följande:

Ordförande

biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn

Vice ordförande

Risto Rautava

 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsmiljönämnden är en sektornämnd, som sköter de uppgifter som hör till stadsmiljösektorn, frånsett de uppgifter som förordnats nämndens sektioner, räddningsnämnden och direktionen för trafikaffärsverket.

Stadsmiljösektorn sköter planeringen, byggandet och underhållet av stadsmiljön och erbjuder stadsmiljötjänster. Stadsmiljösektorn lyder under stadsmiljönämnden, frånsett räddningsverket och trafikaffärsverket.

Nämnden har tretton ledamöter. Biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn är ordförande för nämnden. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i nämnden för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en vice ordförande för nämnden bland dess ordinarie ledamöter.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordförandemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäktige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat förtroendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

  1. har kommunen som hemkommun,
  2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktigeledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrättas, och som
  3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

  1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden eller utskottet,
  2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande,
  3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är valbar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommunen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kommunalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 528

HEL 2021-002501 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäristölautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 Jäsen

 Varajäsen

1.

Vihr.

kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari

Oona Käyhkö

2.

Kok.

Risto Rautava

Lea Saukkonen

3.

Kok.

Atte Kaleva

Katri Penttinen

4.

Kok.

Jenni Pajunen

Tarik Ahsanullah

5.

Kok.

Laura Rissanen

Otto Meri

6.

Vihr.

Otso Kivekäs

Sameli Sivonen

7.

Vihr.

Amanda Pasanen

Saana Rossi

8.

SDP

Eveliina Heinäluoma

Olli-Pekka Koljonen

9.

SDP

Sami Kuusela

Jenni Hjelt

10.

Vas.

Tuomas Nevanlinna

Noora Laak

11.

Vas.

Mia Haglund

Arvind Ramachandran

12.

PS

Mika Raatikainen

Marleena Isomaa

13.

RKP

Silja Borgarsdóttir Sandelin

Simon Granroth

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja

kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari

Varapuheenjohtaja

Risto Rautava

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566