Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/4

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

HEL 2021-002513 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde Fatim Diarra till ordförande, Wille Rydman till första vice ordförande och Pilvi Torsti till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart på denna punkt.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Fatim Diarra till ordförande, Wille Rydman till första vice ordförande och Pilvi Torsti till andra vice ordförande på förslag av ledamoten Maarit Vierunen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 18 § i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige bland sina ledamöter väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.

Det anges i 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad att stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid det första sammanträdet i juni varje år väljer en ordförande och en första och en andra vice ordförande för en mandattid på ett år.

Enligt lagen om senareläggning av 2021 års kommunalval (256/2021) fortgick mandattiden för de fullmäktige som valts vid 2017 års kommunalval till utgången av juli 2021.

Valet av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige 2.6.2021 (§ 164) gällde med avvikelse från förvaltningsstadgan enbart fullmäktiges återstående mandattid.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 516

HEL 2021-002513 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566