Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (5)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/30

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 246

Val av medlemmar i delegationen för polisen för mandattiden som börjar år 2021

HEL 2021-002510 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid utse tio medlemmar och personliga suppleanter för dem i delegationen för polisen enligt följande:

 

 

Medlem

Suppleant

 1.

Saml.

Perttu Hillman

Päivi Riihilahti-Syvänen

 2.

Saml.

Nazzareno Sifo

Päivi Kiili

 3.

Saml.

Anu Puustinen

Annika Rinne

 4.

Gröna

Coel Thomas

Veera Florica Rajala

 5.

SDP

Arto Helenius

Pia Saloranta

 6.

VF

Outi Alanen

Tommi Mäklin

 7.

Sannf.

Mikko Naakka

Mirja Kupiainen

 8.

Sannf.

Carita Sipilä

Markku Mutanen

 9.

C

Terhi Haapaniemi

Anil Rampal

10.

KD

Pekka Reinikainen

Mauri Venemies

 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt på förslag av Daniel Sazonov utöver dem som nämns i stadsstyrelsens förslag följande medlemmar och suppleanter:

Perttu Hillman (Päivi Riihilahti-Syvänen)
Nazzareno Sifo (Päivi Kiili)
Anu Puustinen (Annika Rinne)

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Polisinrättningen i Helsingfors

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för sin mandattid utse tio medlemmar och personliga suppleanter för dem i delegationen för polisen enligt följande:

 

 

Medlem

Suppleant

 1.

Saml.

 

 

 2.

Saml.

 

 

 3.

Saml.

 

 

 4.

Gröna

Coel Thomas

Veera Florica Rajala

 5.

SDP

Arto Helenius

Pia Saloranta

 6.

VF

Outi Alanen

Tommi Mäklin

 7.

Sannf.

Mikko Naakka

Mirja Kupiainen

 8.

Sannf.

Carita Sipilä

Markku Mutanen

 9.

C

Terhi Haapaniemi

Anil Rampal

10.

KD

Pekka Reinikainen

Mauri Venemies

 

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Med stöd av polisförvaltningsförordningen (158/1996) finns det i anslutning till en polisinrättning en delegation för polisen.

Polisstyrelsen fastställer antalet medlemmar i delegationen för polisen. Varje medlem har en personlig suppleant. Kommunfullmäktige väljer delegationens medlemmar för sin mandattid. Dessutom hör chefen för polisinrättningen till delegationen.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Den som hör till polisens personal kan dock inte vara ordförande eller vice ordförande.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäktige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter.

På en person som kommunen har valt att sköta ett statligt förtroendeuppdrag tillämpas vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat förtroendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

  1. har kommunen som hemkommun,
  2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktigeledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrättas, och som
  3. inte har förklarats omyndig.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kommunalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Polisinrättningen i Helsingfors

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 542

HEL 2021-002510 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 Jäsen

 Varajäsen

1.

Kok.

 

 

2.

Kok.

 

 

3.

Kok.

 

 

4.

Vihr.

Coel Thomas

Veera Florica Rajala

5.

SDP

Arto Helenius

Pia Saloranta

6.

Vas.

Outi Alanen

Tommi Mäklin

7.

PS

Mikko Naakka

Mirja Kupiainen

8.

PS

Carita Sipilä

Markku Mutanen

9.

Kesk.

Terhi Haapaniemi

Anil Rampal

10.

KD

Pekka Reinikainen

Mauri Venemies

 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

26.07.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseneksi lisätään Pia Saloranta (SDP).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566