Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 228

Val av ledamöter i stadsstyrelsens näringslivssektion för mandattiden som börjar 2021

HEL 2021-002460 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för en mandattid på två år utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i stadsstyrelsens näringslivssektion enligt följande:

 

 

Ledamot

Ersättare

1.

Saml.

borgmästaren

Daniel Sazonov

2.

Saml.

Pia Pakarinen

Otto Meri

3.

Saml.

Matias Pajula

Jenni Pajunen

4.

Gröna

Suvi Pulkkinen

Ozan Yanar

5.

Gröna

Kasper Kivistö

Amanda Pasanen

6.

SDP

Lauri Muranen

Nasima Razmyar

7.

VF

Minja Koskela

Suldaan Said Ahmed

8.

Sannf.

Mari Rantanen

Jussi Halla-aho

9.

SFP

Marcus Rantala

Silja Borgarsdóttir Sandelin

 

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordförande enligt följande:

Ordförande

borgmästaren

Vice ordförande

Suvi Pulkkinen

 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsens näringslivssektion styr stadens närings-, konkurrenskrafts-, invandrings- och sysselsättningspolitik. Sektionen har nio ledamöter. Borgmästaren är ordförande i sektionen. Varje ledamot i sektionen har en personlig ersättare.

Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för en mandattid på två år. Ledamöterna och ersättarna väljs bland ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige väljer dessutom en vice ordförande för sektionen bland dess ordinarie ledamöter.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordförandemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäktige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat förtroendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

  1. har kommunen som hemkommun,
  2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktigeledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrättas, och som
  3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till kommunstyrelsen (73 §)

Valbar till kommunstyrelsen är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

  1. den som är anställd hos kommunen och lyder direkt under kommunstyrelsen,
  2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom kommunstyrelsens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande,
  3. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen,
  4. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en sammanslutning som sköter bevakningen av personalens intressen i kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den som i egenskap av förhandlare för sammanslutningen eller i annan motsvarande egenskap svarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som inte är anställda hos kommunen eller hos en sammanslutning eller en stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i 1 mom. 4 punkten ska inte tillämpas på ledamöter i styrelsen eller i ett jämförbart organ för en sammanslutning där kommunen har bestämmande inflytande.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kommunalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 524

HEL 2021-002460 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 Jäsen

 Varajäsen

1.

Kok.

pormestari

Daniel Sazonov

2.

Kok.

Pia Pakarinen

Otto Meri

3.

Kok.

Matias Pajula

Jenni Pajunen

4.

Vihr.

Suvi Pulkkinen

Ozan Yanar

5.

Vihr.

Kasper Kivistö

Amanda Pasanen

6.

SDP

Lauri Muranen

Nasima Razmyar

7.

Vas.

Minja Koskela

Suldaan Said Ahmed

8.

PS

Mari Rantanen

Jussi Halla-aho

9.

RKP

Marcus Rantala

Silja Borgarsdóttir Sandelin

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja

pormestari

Varapuheenjohtaja

Suvi Pulkkinen

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566