Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (6)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/11

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 227

Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden som börjar 2021

HEL 2021-002463 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för en mandattid på två år utse 15 ledamöter och 15 personliga ersättare i stadsstyrelsen enligt följande:

 

 

Ledamot

Ersättare

1.

Saml.

borgmästaren

Pia Pakarinen

2.

Gröna

biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn

Amanda Pasanen

3.

SDP

biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn

Lauri Muranen

4.

Saml.

biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn

Jenni Pajunen

5.

VF

biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn

Titta Hiltunen

6.

Saml.

Sari Sarkomaa

Matias Pajula

7.

Saml.

Anniina Iskanius

Juha Hakola

8.

Saml.

Maarit Vierunen

Otto Meri

9.

Gröna

Reetta Vanhanen

Kasper Kivistö

10.

Gröna

Tuomas Rantanen

Suvi Pulkkinen

11.

Gröna

Johanna Nuorteva

Ozan Yanar

12.

SDP

Elisa Gebhard

Ville Jalovaara

13.

VF

Minja Koskela

Suldaan Said Ahmed

14.

Sannf.

Jussi Halla-aho

Mari Rantanen

15.

SFP

Marcus Rantala

Silja Borgarsdóttir Sandelin

 

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordförande enligt följande:

Ordförande

borgmästaren

I vice ordförande

Anni Sinnemäki

II vice ordförande

Nasima Razmyar

 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen, som är underställd stadsfullmäktige, leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen svarar också för samordningen av stadens verksamhet, för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.

Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Borgmästaren är ordförande för stadsstyrelsen och biträdande borgmästarna är ledamöter i stadsstyrelsen. Varje ledamot i stadsstyrelsen har en personlig ersättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordförandemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäktige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat förtroendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

  1. har kommunen som hemkommun,
  2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktigeledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrättas, och som
  3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till kommunstyrelsen (73 §)

Valbar till kommunstyrelsen är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

  1. den som är anställd hos kommunen och lyder direkt under kommunstyrelsen,
  2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom kommunstyrelsens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande,
  3. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen,
  4. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en sammanslutning som sköter bevakningen av personalens intressen i kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den som i egenskap av förhandlare för sammanslutningen eller i annan motsvarande egenskap svarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som inte är anställda hos kommunen eller hos en sammanslutning eller en stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i 1 mom. 4 punkten ska inte tillämpas på ledamöter i styrelsen eller i ett jämförbart organ för en sammanslutning där kommunen har bestämmande inflytande.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kommunalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 523

HEL 2021-002463 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 Jäsen

 Varajäsen

1.

Kok.

pormestari

Pia Pakarinen

2.

Vihr.

kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari

Amanda Pasanen

3.

SDP

kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari

Lauri Muranen

4.

Kok.

sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari

Jenni Pajunen

5.

Vas.

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari

Titta Hiltunen

6.

Kok.

Sari Sarkomaa

Matias Pajula

7.

Kok.

Anniina Iskanius

Juha Hakola

8.

Kok.

Maarit Vierunen

Otto Meri

9.

Vihr.

Reetta Vanhanen

Kasper Kivistö

10.

Vihr.

Tuomas Rantanen

Suvi Pulkkinen

11.

Vihr.

Johanna Nuorteva

Ozan Yanar

12.

SDP

Elisa Gebhard

Ville Jalovaara

13.

Vas.

Minja Koskela

Suldaan Said Ahmed

14.

PS

Jussi Halla-aho

Mari Rantanen

15.

RKP

Marcus Rantala

Silja Borgarsdóttir Sandelin

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

Puheenjohtaja

pormestari

1. varapuheenjohtaja

Anni Sinnemäki

2. varapuheenjohtaja

Nasima Razmyar

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

26.07.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että 2. varapuheenjohtajaksi lisätään Nasima Razmyar.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566