Helsingfors stad

Protokoll

13/2021

1 (7)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/15

 

02.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 231

Val av ledamöter i revisionsnämnden för mandattiden som börjar 2021

HEL 2021-002465 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i revisionsnämnden enligt följande:

 

 

Ledamot

Ersättare

 1.

Saml.

Dani Niskanen

Leila Kaleva

 2.

Saml.

Iida Haglund

Juha Christensen

 3.

Gröna

Jussi Junni

Virve Magdaleno

 4.

SDP

Nita Austero

Pertti Hyvärinen

 5.

VF

Sandra Hagman

Jani Valpio

 6.

Sannf.

Nuutti Hyttinen

Marika Sorja

 7.

SFP

Petrus Pennanen

Antonia Bäckman

 8.

RN

Mikael Jungner

Kimmo Niemelä

 9.

C

Terhi Peltokorpi

Jukka Ihanus

 

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordförande enligt följande:

Ordförande

Nuutti Hyttinen

Vice ordförande

Dani Niskanen

 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Virve Magdaleno i stället för Maria Korpisalo till personlig ersättare för Jussi Junni på förslag av ledamoten Reetta Vanhanen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i revisionsnämnden enligt följande:

 

 

Ledamot

Ersättare

 1.

Saml.

Dani Niskanen

Leila Kaleva

 2.

Saml.

Iida Haglund

Juha Christensen

 3.

Gröna

Jussi Junni

Maria Korpisalo

 4.

SDP

Nita Austero

Pertti Hyvärinen

 5.

VF

Sandra Hagman

Jani Valpio

 6.

Sannf.

Nuutti Hyttinen

Marika Sorja

 7.

SFP

Petrus Pennanen

Antonia Bäckman

 8.

RN

Mikael Jungner

Kimmo Niemelä

 9.

C

Terhi Peltokorpi

Jukka Ihanus

 

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordförande enligt följande:

Ordförande

Nuutti Hyttinen

Vice ordförande

Dani Niskanen

 

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Revisionsnämnden är ett lagstadgat organ som är direkt underställt stadsfullmäktige och som svarar för organiseringen av granskningen av stadskoncernens förvaltning och ekonomi, för den i kommunallagen avsedda bedömningen av målen, resultaten och ändamålsenligheten i fråga om stadens verksamhet och för övervakningen av att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas. Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige ska fatta beslut om, följer allmänt stadskoncernens förvaltning och ekonomi och förändringar i stadens verksamhet, utvecklar den externa tillsynen och ställer upp mål för denna och följer utfallet. Nämnden följer dessutom att de redovisningsskyldiga och de övriga som ansvarar för verksamheten har vidtagit behövliga åtgärder med anledning av de rekommendationer och anmärkningar som revisionen föranlett.

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i nämnden för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och vice ordförande för revisionsnämnden bland dess ordinarie ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordförandemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäktige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat förtroendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

 1. har kommunen som hemkommun,
 2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktigeledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrättas, och som
 3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

 1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden eller utskottet,
 2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande,
 3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är valbar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommunen inte är.

Revisionsnämnden (121 § och 75 §)

Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av dels granskningen av förvaltningen och ekonomin, dels utvärderingen. Ordföranden och vice ordföranden för nämnden ska vara fullmäktigeledamöter.

Valbar till revisionsnämnden är inte

 1. en ledamot av kommunstyrelsen,
 2. borgmästaren och en biträdande borgmästare,
 3. den som i enlighet med bestämmelserna om jävsgrunder i 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003) är närstående till en ledamot av kommunstyrelsen eller till kommundirektören, borgmästaren eller en biträdande borgmästare,
 4. den som är anställd hos kommunen eller hos en sammanslutning eller stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande eller är verkställande direktör för eller innehar motsvarande ställning i sådan sammanslutning eller stiftelse,
 5. den som inte är valbar till kommunstyrelsen.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kommunalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

De i beslutet nämnda

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 527

HEL 2021-002465 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

 

 Jäsen

 Varajäsen

1.

Kok.

Dani Niskanen

Leila Kaleva

2.

Kok.

Iida Haglund

Juha Christensen

3.

Vihr.

Jussi Junni

Maria Korpisalo

4.

SDP

Nita Austero

Pertti Hyvärinen

5.

Vas.

Sandra Hagman

Jani Valpio

6.

PS

Nuutti Hyttinen

Marika Sorja

7.

RKP

Petrus Pennanen

Antonia Bäckman

8.

Liik.

Mikael Jungner

Kimmo Niemelä

9.

Kesk.

Terhi Peltokorpi

Jukka Ihanus

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja

Nuutti Hyttinen

Varapuheenjohtaja

Dani Niskanen

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

26.07.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseniksi lisätään Leila Kaleva (Kok.) ja Juha Christensen (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566