Helsingfors stad

Protokoll

11/2021

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/2

 

16.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 184

Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Veronika Honkasalo och Petrus Pennanen valdes till protokolljusterare med ledamöterna Johanna Laisaari och Osmo Soininvaara som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Veronika Honkasalo och Petrus Pennanen till protokolljusterare med ledamöterna Johanna Laisaari och Osmo Soininvaara som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566