Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/1

 

16.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 183

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

        Arja Karhuvaara, tilalle Tapio Klemetti

        Jaana Pelkonen, tilalle Laura Rissanen

        Terhi Koulumies, tilalle Laura Varjokari

        Joel Harkimo, tilalle Matias Pajula

        Emma Kari, tilalle Johanna Nuorteva

        Kaisa Hernberg, tilalle  Lilja Tamminen

        Fatim Diarra, tilalle Amanda Pasanen

        Thomas Wallberg, tilalle Maija Anttila

        Paavo Arhinmäki, tilalle Zahra Abdulla

        Matias Turkkila, tilalle Juhani Strandén

        Jussi Chydenius, tilalle Pauliina Saares

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

        Satu Silvo

        Maija Anttila

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566