Helsingfors stad

Protokoll

10/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/3

 

02.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 164

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

HEL 2021-003669 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige valde Otso Kivekäs till ordförande, Harry Bogomoloff till första vice ordförande och Paavo Arhinmäki till andra vice ordförande för fullmäktiges återstående mandattid.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart på denna punkt.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Otso Kivekäs till ordförande, Harry Bogomoloff till första vice ordförande och Paavo Arhimäki till andra vice ordförande på förslag av ledamoten Daniel Sazonov.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer ordförande samt första och andra vice ordförande för fullmäktiges återstående mandattid.

Stadsfullmäktige justerar samtidigt protokollet omedelbart på denna punkt.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 18 § i kommunallagen att fullmäktige bland sina ledamöter väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.

Det anges i 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan att stadsfullmäktige vid det första sammanträdet i juni varje år bland sina ledamöter väljer en ordförande och en första och en andra vice ordförande för en mandattid på ett år.

Enligt lagen om senareläggning av 2021 års kommunalval (256/2021) fortsätter mandattiden för de fullmäktige som valts vid 2017 års kommunalval till utgången av juli 2021.

Valet av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige gäller med avvikelse från förvaltningsstadgan enbart fullmäktiges återstående mandattid.

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566