Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/3

 

02.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 164

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

HEL 2021-003669 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Otso Kivekkään sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomoloffin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Paavo Arhinmäen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Daniel Sazonovin ehdotuksesta puheenjohtajaksi Otso Kivekkään, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomoloffin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Paavo Arhinmäen.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) annetun lain mukaan vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta koskee hallintosäännöstä poiketen vain valtuuston jäljellä olevaa toimikautta.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566