Helsingfors stad

Protokoll

10/2021

1 (2)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Asia/21

 

02.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 182

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-006757, 2021-006759, 2021-006763, 2021-006766, 2021-006769, 2021-006771, 2021-006774, 2021-006775, 2021-006776, 2021-006778, 2021-006785

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Öppna Partiets fullmäktigegrupp om en samordnande kontaktperson som stöd för barnfamiljer
 

        Gruppmotion av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp om utnyttjande av möjligheterna till distansstudier också efter coronan

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

        Motion av ledamoten Jukka Järvinen m.fl. om verkningsfullt missbrukararbete
 

        Motion av ledamoten Pauliina Saares m.fl. om ibruktagande av den nationella barnstrategin
 

        Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om möjlighet för skolor och daghem att medverka i programmet Grön flagg
 

        Motion av ledamoten Atte Harjanne m.fl. om främjande av konstnärlig användning av rivningsfastigheter
 

        Motion av ledamoten Amanda Pasanen m.fl. om en plan för tryggad och ökad mångfald i fågelfaunan
 

        Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om en planeringstävling i bostadsproduktionsbyråns regi för ett pilotobjekt med gemenskapsboende för äldre
 

        Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om en strategi för gayturism i Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin m.fl. om bättre arbetsmiljö för barnmorskor

Motion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om främjande av stadsodling

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566