Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2021

1 (2)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/21

 

02.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 182

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-006757, 2021-006759, 2021-006763, 2021-006766, 2021-006769, 2021-006771, 2021-006774, 2021-006775, 2021-006776, 2021-006778, 2021-006785

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite palveluja koordinoivasta kontaktihenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen
 

        Kristillisdemokraattien ja sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite etäopiskelumahdollisuuksien hyödyntämisestä koronan jälkeenkin

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Jukka Järvisen ym. aloite vaikuttavasta päihdetyöstä
 

        valtuutettu Pauliina Saareksen ym. aloite kansallisen lapsistrategian käyttöönotosta
 

        valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite Vihreä lippu -ohjelmaan osallistumisen mahdollistamisesta kouluille ja päiväkodeille
 

        valtuutettu Atte Harjanteen ym. aloite purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämisestä
 

        valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite suunnitelmasta linnuston monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi
 

        valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite ATT:n suunnittelukilpailusta koskien ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohdetta
 

        valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite pinkin turismin strategiasta Helsinkiin
 

        valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin ym. aloite kätilöiden työympäristön parantamisesta
 

        valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. aloite kaupunkiviljelyn edistämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566