Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2021

1 (8)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/7

 

02.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 168

Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Selvitetään mahdollisuutta, että yritysten, yhdistysten ja seurojen ylläpitämien talviuintipaikkojen ohella kaupunki voisi itse ylläpitää yhtä tai useampaa kaupunkilaisille avointa talviuintipaikkaa. (Anna Vuorjoki) 

 

Käsittely

Valtuutettu Anna Vuorjoki ehdotti valtuutettu Mia Haglundin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Selvitetään mahdollisuutta, että yritysten, yhdistysten ja seurojen ylläpitämien talviuintipaikkojen ohella kaupunki voisi itse ylläpitää yhtä tai useampaa kaupunkilaisille avointa talviuintipaikkaa.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 äänestys

Valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottama  toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta, että yritysten, yhdistysten ja seurojen ylläpitämien talviuintipaikkojen ohella kaupunki voisi itse ylläpitää yhtä tai useampaa kaupunkilaisille avointa talviuintipaikkaa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 48
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Harry Bogomoloff, Otto Meri

Tyhjä: 31
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Juha Hakola, Atte Harjanne, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Mia Nygård-Peltola, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Pauliina Saares, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 4
Eva Biaudet, Tuula Haatainen, Maria Ohisalo, Johanna Sydänmaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää uuden laiturilla, pukukopeilla ja avantotekniikalla varustetun talviuintipaikan perustamista Laajasaloon.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä palvelustrategiatyö, jossa määritellään mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, missä se toimii kumppanina ja minkä palvelujen tuottamiseen se ei osallistu. Määrittelytyö koskee myös talviuintia. Aloitteen ehdotusta voidaan arvioida tarkemmin sen jälkeen.

Talviuintipaikkoja ylläpitävät pääasiassa yritykset, yhdistykset ja urheiluseurat liikuntapalvelujen vuokraamilla alueilla. Kaupungissa on tällä hetkellä 12 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa, mutta Laajasalossa sellaista ei ole. Villa Furuvikin uimarannalla on yksityisen palveluntarjoajan rantasauna, jonka yhteydessä on mahdollisuus talviuintiin.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Ylläpitäjä vastaa uintipaikan turvallisuudesta sekä rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.

Aloitteessa esitetyistä vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisin paikka on Kruunuvuorenrannassa, uuden uimarannan yhteydessä, jolloin talviuinnin vaatimukset voidaan ottaa huomioon jo suunnittelussa. Kruunuvuoreen rakennettava julkinen uimaranta sijaitsee Stansvikin läheisyydessä ja sen toteutus on aikataulutettu vuosille 2024–2025.

Stansvikin uimarannan länsipuolelle on kaavoitettu myös tontti saunakylää varten. Kruunuvuorenrannan palveluyhtiön on tarkoitus rakentaa saunat asukkaiden käyttöön, ja se voi mahdollisesti vuokrata tilaa myös ulkopuolisille, esimerkiksi urheiluseuroille. Tähän yhteyteen on mahdollista rakentaa talviuintipaikka. Myös Stansvikin kartanon alueelle on kaavoitettu pienimuotoinen saunakylä. Jos sille löytyy toimintaa pyörittävä yhdistys tai yritys, sen yhteyteen on mahdollista perustaa talviuintipaikka.

Myös Yliskylässä sijaitsevalle Laajasalon nykyiselle uimarannalle olisi mahdollista perustaa talviuintipaikka. Sen pukutiloja ei kuitenkaan ole suunniteltu talvikäyttöön, niissä ei ole lämmitystä eikä niihin tule vettä talviaikaan. Talviuinnille soveltuvan laiturin voisi sijoittaa uimarannan pohjoiskulmaan, jolloin matkaa pukutiloista laiturille tulisi noin 50–60 metriä. Varovainen kustannusarvio laiturille kaikkine talviuintiin liittyvine hankintoineen on noin 70 000–100 000 euroa. Laiturin ja lämpimien pukutilojen lisäksi rannalle tulisi rakentaa talvikunnossapidettävä pelastusreitti hälytysajoneuvoja varten. Tähän ei ole tällä hetkellä varattu määrärahaa.

Muissa aloitteessa esitetyissä vaihtoehdoissa on selkeitä haasteita. Jollaksen saavutettavuus eri puolilta Laajasaloa ei ole erityisen hyvä. Tullisaareen ja Hevossalmeen on vaikea rakentaa talviuintipaikan edellyttämää esteetöntä ja talvikunnossapidettävää pelastusreittiä. Tullisaaressa on kaupungin hiihtolatuja, joiden ylläpito vaikeutuu, jos sinne perustetaan talviuintipaikka. Hevossalmessa sijaitsevat ulkoilureitit ovat puolestaan niin kapeita, että niitä pitäisi leventää.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 19.05.2021 § 143

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 118

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 281

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 02.02.2021 § 43

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa liikuntapalvelujen järjestämisestä. Nykyisiä talviuintipaikkoja Helsingissä ylläpitävät pääasiassa yritykset, yhdistykset tai urheiluseurat yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa liikuntapalveluiden kaavoittamisesta sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Laajasaloon Stansvikiin, Kruunuvuorenrannan läheisyyteen, on kaavoitettu saunakyliä, jotka mahdollistavat  tulevaisuudessa myös talviuintipaikan varustamisen laitureilla, pukutiloilla ja avantotekniikalla.

Stansvikinrannan uimarannan länsipuolelle on kaavoitettu tontti saunakylää varten. Tarkoitus on, että Kruunuvuorenrannan palveluyhtiö rakentaa saunat asukkaiden käyttöön. Palveluyhtiö voi mahdollisesti vuokrata tilaa myös ulkopuolisten käyttöön esimerkiksi kaupungin liikuntapalveluille tai urheiluseuroille. Tähän toimintaan on mahdollista liittää talviuintipaikka.

Stansvikin kartanon alueelle on kaavoitettu myös pienimuotoinen saunakylä. Jos saunakylälle löytyy toimintaa pyörittävä yritys, yhdistys tai urheiluseura, on saunakylän yhteyteen mahdollista perustaa varustettu talviuintipaikka.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 11

HEL 2020-011660 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan avantouinti on kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 12 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. Sopimuksista 11 on liikuntapalvelukokonaisuuden ja yksi kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimintaa on esitelty lautakunnan kokouksessa 17.12.2019.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 aikana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tullaan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta katsoo, että tämän arvioinnin jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta. 

Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on mahdollista harrastaa talviuintia.

Liikuntapalvelukokonisuuden näkemyksen mukaan Tullisaareen ja Hevossalmeen esitetyissä vaihtoehdoissa on selkeitä haasteita. Talviuintipaikalle tulee toteuttaa esteetön kulku hälytysajoneuvoille, mikä tarkoittaa, että paikalle tulee järjestää talvikunnossapidettävä reitti.

Tullisaaressa on liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämiä hiihtolatuja, joiden ylläpito vaikeutuu, mikäli sinne perustetaan talviuintipaikka. Lupa pukutilan sijoittamiseksi Tullisaaren arvokkaaseen kartanomiljöömaiseen ympäristöön voi myös olla haasteellista saada.

Hevossalmessa sijaitsevat ulkoilureitit ovat suurelta osin niin kapeita, että niitä tulisi leventää hälytysajoneuvoja varten. Jollaksen saavutettavuus eri puolilta Laajasaloa ei ole erityisen hyvä.

Esitetyistä vaihtoehdoista Laajasalon uimarannalle voisi perustaa talviuintipaikan, mutta toteuttamiskelpoisin paikka talviuinnille on Kruunuvuorenrannassa, uuden tulevan uimarannan yhteyteen, jolloin talviuinnin vaatimukset voidaan ottaa huomioon jo suunnittelussa.

Laajasalon uimarannalla sijaitsevia pukutiloja ei ole suunniteltu talvikäyttöön, eikä pukutiloissa ole lämmitystä. Pukutiloihin ei myöskään tule vettä talviaikaan. Rannalle tulisi toteuttaa talvikunnossapidettävä reitti hälytysajoneuvoja varten. Uimarannan viereisellä kuntoradalla on liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämä latu, joten talvikunnossapidettävä reitti rannalle tulisi suunnitella tämä huomioiden. Talviuinnille soveltuvan laiturin voisi sijoittaa uimarannan pohjoiskulmaan, jolloin matkaa pukutiloista laiturille tulisi noin 50–60 metriä. Varovainen kustannusarvio laiturille kaikkine talviuintiin liittyvine hankintoineen on noin 70 000 – 100 000 euroa.

Kruunuvuoreen rakennettava uimaranta sijaitsee Stansvikin alueen läheisyydessä, ja sen toteutus on aikataulutettu vuosille 2024–2025.

Käsittely

02.02.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että viides kappale kuuluu seuraavasti:

Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on mahdollista harrastaa talviuintia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566