Helsingfors stad

Protokoll

10/2021

1 (8)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

02.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 166

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ekologisk kompensation för att Centralparken blir smalare

HEL 2020-012447 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens förslag att det utreds om den öppna platsen utan träd nära korsningen av Krämertsskogsvägen och Tavastehusleden, dvs. den befintliga öppna platsen väster om Månsas friluftsstuga, är lämplig som plats för plantering av träd. Området är tillräckligt stort, så det kan antas att mängden plantor som behövs tillräckligt väl kompenserar de träd som fällts i området för den nya hallen i Britas. Åtgärden skulle ge trovärdighet åt fullmäktiges tidigare ambitiösa beslut att sätta 100 000 trädplantor i Helsingfors. Skogen i Centralparken har ett stort värde som rekreationsområde för stadsborna. (Pia Kopra)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det utreds om ängsområdet vid Malms flygfält i egenskap av en ovanlig biotop lämpar sig som ett objekt i enlighet med modellen för ekologisk kompensation för att gottgöra den ekologiska skadan av att Centralparken blir smalare, vilket den gröna fullmäktigegruppen på två ledamöter när godkände i en omröstning vid stadsfullmäktiges sammanträde 26–27.10.2016.

 

Ledamoten Pia Kopra understödd av ledamoten Atte Kaleva föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens förslag att det utreds om den öppna platsen utan träd nära korsningen av Krämertsskogsvägen och Tavastehusleden, dvs. den befintliga öppna platsen väster om Månsas friluftsstuga, är lämplig som plats för plantering av träd. Området är tillräckligt stort, så det kan antas att mängden plantor som behövs tillräckligt väl kompenserar de träd som fällts i området för den nya hallen i Britas. Åtgärden skulle ge trovärdighet åt fullmäktiges tidigare ambitiösa beslut att sätta 100 000 trädplantor i Helsingfors. Skogen i Centralparken har ett stort värde som rekreationsområde för stadsborna.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget att det utreds om ängsområdet vid Malms flygfält i egenskap av en ovanlig biotop lämpar sig som ett objekt i enlighet med modellen för ekologisk kompensation för att gottgöra den ekologiska skadan av att Centralparken blir smalare, vilket den gröna fullmäktigegruppen på två ledamöter när godkände i en omröstning vid stadsfullmäktiges sammanträde 26–27.10.2016.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä

Blanka: 55
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Ville Jalovaara

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Pia Kopras förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens förslag att det utreds om den öppna platsen utan träd nära korsningen av Krämertsskogsvägen och Tavastehusleden, dvs. den befintliga öppna platsen väster om Månsas friluftsstuga, är lämplig som plats för plantering av träd. Området är tillräckligt stort, så det kan antas att mängden plantor som behövs tillräckligt väl kompenserar de träd som fällts i området för den nya hallen i Britas. Åtgärden skulle ge trovärdighet åt fullmäktiges tidigare ambitiösa beslut att sätta 100 000 trädplantor i Helsingfors. Skogen i Centralparken har ett stort värde som rekreationsområde för stadsborna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 66
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 19
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Abdirahim Husu Hussein, Jukka Järvinen, Otto Meri, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Pilvi Torsti, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Pia Kopras förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska kompensera den ekologiska skada som den gröna kilen Centralparken orsakats i samband med byggarbetena vid Britas idrottshall genom att beskoga ett lika stort område på ett sådant ställe där dess betydelse för Helsingfors gröna kilar motsvarar den orsakade skadan och stärker Centralparken.

Det saknas finländsk lagstiftning som styr ekologisk kompensation utom i fråga om nätverket Natura 2000. Staden har för närvarande ingen etablerad metod eller praxis för att vidta ekologiska kompensationsåtgärder. Målet är dock att för staden utveckla en egen modell för ekologisk kompensation. Arbetet utförs som en del av Helsingfors verksamhetsprogram för tryggande av naturens mångfald 2020–2028. En åtgärd i utkastet till programmet är att i Helsingfors utveckla en modell för ekologisk bokföring och för kompensation av försvinnande natur. Projektet är förlagt till åren 2021–2022. För närvarande bereds dessutom en ändring av naturvårdslagen, och i samband med den granskas också ekologisk kompensation och genomförande av sådan. I fortsättningen kan det vara möjligt att hitta objekt förenliga med modellen för ekologisk kompensation också inom Centralparken.

Uppsättningen metoder för ekologisk kompensation i planläggningen av staden bygger för tillfället i hög grad på de nuvarande verksamhetssätten med utredningar, planläggningskartor och anknytande bestämmelser. Åtgärder för ekologisk kompensation efter stadens planläggnings- och beslutsprocess skulle vara ekonomiskt och administrativt svåra att genomföra, och de skulle inte främja bilden av staden som en principfast aktör.

I Centralparken bevaras och stärks naturvärdena långsiktigt i enlighet med stadens mål. Nya naturskyddsområden inrättas i enlighet med naturskyddsprogrammet, hotade naturtyper kartläggs, slitaget och utnyttjandet styrs, och skogen sköts med hänsyn till naturvärdena.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 19.05.2021 § 141

HEL 2020-012447 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 116

HEL 2020-012447 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 277

HEL 2020-012447 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 87

HEL 2020-012447 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ekologinen kompensaatio

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan sitä, että ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Kompensaatiotoimien hyväksyttävyys edellyttää toiminnallista korvaavuutta, mikä tarkoittaa, että toimien riittävyys ei määrity pinta-alallisesti vaan vaikuttavuuden mukaan. Luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset kriittiset tekijät koskevat kohteiden ekologista korvattavuutta, hyvityksen ajoittumista ja aikaviivettä sekä epävarmuutta ekologisen tilan parannustoimien biodiversiteettihyödyistä.

Pirkkolan uusi monitoimiliikuntahalli

Voittoa tavoittelemattomalle Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle on tehty päätös 19.5.2020 aluevuokrasta toteuttaa monitoimiliikuntahalli Pirkkolan liikuntapuistoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kaupunginhallituksen 3.2.2020 toimeenpanopäätöksen nojalla solmia vuokrasopimuksen, joka on viimeinen kaupungin päätös ennen rakennustöiden aloittamista. Tämä päätös pohjaa vuonna 2014 hyväksyttyyn Keskuspuiston keskiosan asemakaavaan, jossa on esitetty urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Ekologinen kompensaatio Pirkkolan liikuntahallin tapauksessa

Ekologiseen kompensaatioon ohjaava lainsäädäntö puuttuu Suomesta Natura 2000 –verkostoa lukuun ottamatta. Helsingin kaupungilla ei tällä hetkellä ole vakiintunutta menetelmää tai käytäntöä ekologisten kompensaatiotoimenpiteiden tekemiselle. Kaavoituksessa ekologisen kompensaation keinovalikoima nojaa pitkälti nykyisiin toimintatapoihin selvityksineen, kaavakarttoineen ja siihen liittyvine määräyksineen. Kaupungin kaavoitus- ja päätöksentekoprosessin jälkeen käynnistettävä ekologinen kompensaatio on taloudellisesti ja hallinnollisesti vaikeaa, eikä edistä kuvaa kaupungista johdonmukaisena toimijana.

Keskuspuisto on keskisen ja läntisen Helsingin merkittävin metsäalue, pääosin ydinmetsistä koostuva vihersormi.  Pirkkolan urheilupuiston alue ei ole Keskuspuiston kapein kohta, vaikkakin uusi liikuntahalli metsäistä yhteyttä tällä kohtaa kaventaakin. Esimerkiksi Laakson ratsastuskentän alueella Keskuspuisto ja sen metsäpeite on vieläkin kapeampi. Kaupungin tavoitteiden mukaista Keskuspuiston luonnonarvojen säilyttämistä ja vahvistamista tehdään pitkäjänteisesti. Luonnonsuojeluohjelman mukaisia uusia luonnonsuojelualueita perustetaan, uhanalaisia luontotyyppejä kartoitetaan, kulutusta ja käyttöä ohjataan, metsää hoidetaan luonnonarvot huomioiden.

Kaupungilla on tavoitteena kehittää omaa kompensaatiomalliaan, tavoite on esitetty Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2020–2028 –luonnoksessa (toimenpide: Kehitämme Helsingille mallin ekologisesta tilinpidosta ja häviävän luonnon kompensoimisesta. Hanke: 2021–2022). Parhaillaan on myös käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös ekologista kompensaatiota ja sen toteuttamista. Jatkossa ekologisen kompensaatiomallin mukaisia kohteita on mahdollisesti löydettävissä Keskuspuistonkin alueelta.

16.02.2021 Pöydälle

09.02.2021 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anna Böhling, tiimipäällikkö: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566